Działalność certyfikacyjna

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1454 i posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

     

Akredytacje PCA

Prowadząc działalność certyfikacyjną w każdym z wymienionych obszarów, jak również w przypadku certyfikacji dobrowolnej prowadzonej poza zakresem akredytacji, Łukasziewicz IMBiGS zawsze występuje jako strona trzecia, to znaczy niezależna od dostawcy i użytkownika.

Personel prowadzący działalność certyfikacyjną posiada wysokie kompetencje, potwierdzone licznymi kursami, szkoleniami oraz częstym udziałem w konferencjach. Dodatkowo kompetencje te wynikają z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu usług certyfikacyjnych oraz odpowiedniego wykształcenia technicznego lub geologicznego.

Warunkiem koniecznym prowadzenia budzącej zaufanie działalności certyfikacyjnej jest zachowanie bezstronności przez jednostkę certyfikującą. Czuwa nad tym komitet chroniący bezstronność złożony z przedstawicieli kluczowych stron zainteresowanych certyfikacją. W skład takich gremiów wchodzą przedstawiciele: ośrodków naukowych, producentów, klientów producentów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń przemysłowych, organizacji państwowych oraz przedstawiciele jednostki certyfikującej.

 

Pliki do pobrania

Certyfikat akredytacji AC 002 (425.32 KB)
Certyfikat akredytacji AC 092 (449.09 KB)

W zakresie notyfikacji

adobestock_233885315.jpeg

Zakres działania Instytutu jako jednostki notyfikowanej UE nr 1454 obejmuje ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami opisanymi w niżej wymienionych dokumentach Unii Europejskiej oraz z wymaganiami norm zharmonizowanych z tymi dokumentami.
Informacja o jednostce notyfikowanej nr 1454  zobacz>>
 

Dyrektywa 2006/42/EC
dotycząca bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

 • procedura badania typu WE  - zgodnie z zał. IX Dyrektywy
 • procedura pełnego zapewnienia jakości - zgodnie z zał. X Dyrektywy

notyfikacja >>


Dyrektywa 2000/14/EC

dotycząca emisji hałasu

 • wewnętrzna kontrola produkcji z oceną dokumentacji technicznej i okresową kontrolą - zgodnie z zał. VI Dyrektywy
 • weryfikacja jednostkowa - zgodnie z zał. VII Dyrektywy
 • całościowe zapewnienie jakości - zgodnie z zał. VIII Dyrektywy

notyfikacja >>
 

Rozporządzenie EU 305/2011
dotyczące wyrobów budowlanych,

 • certyfikacja wyrobu - system 1 zgodnie z p. 1.2 zał. V Rozporządzenia
 • certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - system 2+ zgodnie z p. 1.3 zał. V Rozporządzenia

notyfikacja >>

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów oceny zgodności dotyczący Łukasiewicz - IMBiGS, w zakresie notyfikacji UE nr 1454, zawarty jest na stronie www Komisji Europejskiej.

W zakresie akredytacji

   

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA prowadzona jest na podstawie:

 • akredytacji nr AC 002 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji dla procesów certyfikacji wyrobów realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 002 zawiera wykaz certyfikowanych wyrobów i grup wyrobów w ramach działalności. Aktualny wykaz wydań dokumentów normatywnych do zakresu akredytacji zawiera „Wykaz norm do zakresu akredytacji AC 002”.
 • akredytacji nr AC 092 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji  dla procesów certyfikacji systemów zarządzania realizowanych w Centrum Jakości i Certyfikacji. Zakres akredytacji AC 092 zawiera wykaz branż w ramach działalności akredytowanej

Działalność certyfikacyjna Instytutu jako jednostki akredytowanej przez PCA obejmuje:

 • Certyfikację zgodności zakładowej kontroli profukcji w krajowym systemie 2+
 • Certyfikację stałości właściwości użytkowych w krajowym systemie 1
 • Certyfikację zgodności wyrobów z normami, przepisami lub innymi dokumentami normatywnymi (dokumentami odniesienia), np.: kryteriami bezpieczeństwa, itp.
 • Certyfikację systemów zarządzania jakością potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów certyfikacji zawarty jest w przywołanych powyżej zakresach akredytacji.