Oceny Techniczne

Jako Jednostka Oceny Technicznej udzielamy Krajowych Ocen Technicznych i Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych, w zakresie przyznanych Łukasiewicz-IMBiGS uprawnień. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jest prawnym następcą COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej. Kontynuuje jego działalność w obszarze wyrobów termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych.

Zgodnie z decyzją Nr 3/JOT/WB/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28.11.2014 wyznaczony został, jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do udzielania Europejskich Ocen Technicznych (EOT) na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 poz. 881 z późn. zmianami). Decyzja ta dotyczy również uprawnień IMBiGS do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie trzech grup wyrobów:

(wg Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011)

Kod grupy

MEMBRANY, W TYM STOSOWANE W POSTACI PŁYNNEJ I ZESTAWY (IZOLUJĄCE PRZED WODĄ LUB PARĄ WODNĄ)

3

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACYJNE

4
KRUSZYWA 24

 

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – podobnie jak Polska Norma – stanowi specyfikację techniczną, na podstawie której producent dokonuje oceny zgodności wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu. Udziela się jej dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych istotnie różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Krajowa Ocena Techniczna udzielana jest na 5 lat, ale okres ten może zostać przedłużony. W określonych sytuacjach Krajowa Ocena Techniczna może być zmieniona lub uchylona.

Wyroby, dla których przeprowadzone może być postępowanie o wydanie Krajowej Oceny Technicznej powinny być  objęte:

  • mandatem udzielonym przez Komisje Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
  • wykazem ustalonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (dotyczy wyrobów nieobjętych mandatem Komisji Europejskiej)

Łukasiewicz - IMBiGS zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania o wydanie Oceny Technicznej i zachowanie tajemnicy, co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę wyników badań, dokumentacji i opisu technologii.

Komórką organizacyjną Instytutu realizując działalność w powyższym obszarze jest Sekcja ds. Ocen Technicznych. Działalność, której podstawowe zadania stanowią:

  •  wydawanie Europejskich Ocen Technicznych (EOT)
  •  współpracę z Europejską Organizacją ds. Oceny Technicznej (EOTA)
  •  wydawanie Krajowych Ocen Technicznych (KOT)
  •  współpracę z krajowymi Jednostkami Ocen Technicznych w ramach Rady Technicznej ds. Krajowych Ocen Technicznych