O programie

Horyzont Europa jest programem wspierającym badania i innowacje w obszarach kluczowych dla europejskiej nauki i przemysłu. Program koncentruje się na kluczowych wyzwaniach dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości dalszego rozwoju państw UE, w tym w zakresie zmian klimatu, zdrowia i starzenia się społeczeństw, technologii cyfrowych, technologii kosmicznych, OZE i innych technologii w energetyce, oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 

Działania Horyzontu Europa mają być realizowane w ramach trzech głównych filarów: 

Obszar zainteresowań Filara I obejmuje przede wszystkim działania związane z badaniami podstawowymi. Działania te są realizowane poprzez finansowanie udzielane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i Marie Skłodowska-Curie Actions, jak również w ramach inicjatywy Infrastruktur Badawczych.

Filar II obejmuje działania w zakresie prac nad technologiami i innowacjami mającymi potencjał do wdrożenia w najbliższej przyszłości. Działania finansowane w ramach tego filara zostały zgrupowane w 6 obszarów tematycznych:

  • zdrowie
  • kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
  • klimat, energia i mobilność
  • żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

W ramach Filara III finansowane są działania w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji, w tym akceleracji innowacyjnych startupów. Działania filara III obejmują następujące instrumenty:

  • finansowanie poprzez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC)
  • finansowanie Europejskich Ekosystemów Innowacji (EIE)
  • finansowanie poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Łączny budżet HE we wszystkich obszarach wynosi ok. 95 mld EUR.