Warunki Oceny

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego – opracowane ustalenia uwzględniane w postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej dla wyrobu wchodzącego w zakres Warunków Oceny.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są opracowywane na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego opracowuje jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej w zakresie grup wyrobów, w stosunku do których posiada upoważnienie do wydawania krajowych ocen technicznych. W przypadku wyrobów budowlanych objętych zakresem więcej niż jednej jednostki oceny, Warunki Oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

 

Pliki do pobrania:

Warunki Oceny Właściwiości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02 

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyboru Budowlanego WO-KOT/04/02