Maszyny i urządzenia budowlane

Od wielu lat wykonywane w Instytucie prace naukowo-badawcze z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn dotyczą tematyki związanej z maszynami roboczymi i urządzeniami stosowanymi w budownictwie.

W ramach działalności naukowo-badawczej i rozwojowej Instytutu w obszarze Budownictwo prowadzimy:

  • prace dotyczące podstaw konstrukcji maszyn, są to głównie prace o charakterze teoretycznym
  • prace konstrukcyjne, w których wykorzystywane są wyniki prac podstawowych,
  • badania eksperymentalne związane z dwoma wyżej wymienionymi obszarami działania
  • obliczeniami do prac naukowo-badawczych, teoretycznych i odnoszących się do opracowania wyników pomiarów, przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej, głównie MES
  • prace dotyczące drgań wykorzystywanych w procesach technologicznych maszyn budowlanych i górniczych
  • badania ergonomiczne w zakresie wymiarów geometrycznych oraz obciążeń oddziaływujących na operatora lub użytkownika
  • badania drgań i hałasu działających na ludzi obsługujących maszyny budowlane oraz ocena ich oddziaływania ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi;
  • prace związane z automatyzacją procesów technologicznych

Wyposażenie badawcze
W powyższych pracach wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane przez nas stanowiska badawcze.  Przeznaczone są one m.in. do badania konstrukcji ochronnych wszelkich maszyn i urządzeń, trójwymiarowy manekin wraz z laserowym teodolitem do wyznaczania bazowego punktu siedziska operatora, do kompleksowych pomiarów rozmieszczenia elementów sterujących oraz do pomiarów widoczności na stanowiskach operatorów maszyn i urządzeń budowlanych, badania stateczności maszyn itp.


Działalność w ramach projektów
Uczestniczymy w realizacji różnorodnych projektów celowych, badawczych, rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Wykaz zrealizowanych projektów prezentujemy w sekcji Projekty obszaru Budownictwo.
Chętnie współpracujemy przy innowacyjnych projektach związanych z:

  • automatyzacją produkcji i montażu,
  • budową i eksploatacją maszyn i urządzeń budowlanych

Zakres naszego działania obejmuje zarówno maszyny do robót ziemnych jak maszyny i urządzenia inżynieryjne, takie jak maszyny i urządzenia do technologii bezwykopowych, urządzenia do prac wykończeniowych i małej mechanizacji.