Certyfikacja - rodzaje

Działalność certyfikacyjna Instytutu prowadzona jest w obszarze surowców, wyrobów budowlanych oraz maszyn.

Podstawą certyfikacji są odpowiednie normy, dyrektywy oraz inne dokumenty odniesienia określające procedury uruchamiane w danym procesie certyfikacji. Instytut zapewnia równe traktowanie wszystkich klientów, bezstronne postępowanie, a także zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością certyfikacyjną. Zasady te zawarte są w Polityce Jakości.

Instytut opracował do dobrowolnego stosowania "Znaki certyfikacji IMBiGS".


Znaki certyfikacji informują o statusie posiadanej certyfikacji i pozwalają stosującym je podmiotom uzyskać zaufanie rynku do ich systemów zarządzania. Wykorzystanie tych znaków jest możliwe po podpisaniu stosownej umowy lub ankesu do umowy.
Więcej informacji zawierają Zasady Stosowania Znaków Certyfikacji IMBiGS 

Zapewniona jest możliwość odwołania się od decyzji w sprawie certyfikacji, jak również złożenia skargi na działalność certyfikacyjną Instytutu. Opis procesu postępowania z odwołaniami oraz ze skargami zawiera procedura PR-7.1