Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

18.06.2021
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

 

Miejsce pracy: 

Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8
 

Region:

mazowieckie
 
Wymiar czasu pracy: cały etat

 

 

Zakres obowiązków:

 • Rozpatrywanie wniosków o potwierdzenie spełniania wymogów dotyczących przeprowadzania szkoleń dla ośrodków szkolenia operatorów maszyn budowlanych,
 • Przeprowadzanie audytów ośrodków szkolenia w zakresie wnioskowanego rozszerzenia uprawnień szkoleniowych (park maszynowy, baza kadra szkoleniowa),
 • Współudział w tworzeniu programów nauczania operatorów maszyn budowlanych,
 • Rozpatrywanie wniosków o uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych przez operatorów maszyn budowlanych w państwach członkowskich UE,
 • Rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczenia na terenie kraju usług transgranicznych,
 • Bieżąca współpraca z ośrodkami szkolenia,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Centrum

Oczekiwania: 

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie w specjalności maszyny robocze (mechanika i budowa maszyn, maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego, mechanizacja rolnictwa, eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów, maszyny dla budownictwa, drogownictwa i górnictwa, transport lub pokrewne);
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie dotyczącym powierzonych obowiązków;
 • Wysokie standardy etyczne;
 • Umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Rozwinięte zdolności analityczne;
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Benefity pozapłacowe (dofinansowanie do karty Multi Sport, prywatna opieka medyczna),
 • Bezpłatny parking na terenie Instytutu.

 

Mile widziane:

 • Znajomość ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 r. poz. 583 z późn. zmianami),
 • Uprawnienia operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych lub drogowych,

 

Oferty należy składać do dnia: 17.07.2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że w wyniku naboru w Sieć Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
na stanowisko: Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn został wybrany: 

Pan Marcin Ołtarzewski

Wybrany kandydat w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: Główny specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.