IMBiGS - aktualizacja notyfikacji UE nr 1454 dla izolacyjnych wyrobów budowlanych

25.04.2015
Informacje

Aktualizacja notyfikacji dotycząca rozporzadzenia PEiRE (UE) nr 305/2011.

Dnia 31 marca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju Decyzją Nr 4/AU/CPR/15 udzielił Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego autoryzacji w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE, jako jednostki upoważnionej do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w związku z uchyleniem dyrektywy Rady 89/106/EWG, stanowiacej podstawę do wcześniej wykonywanych badań przez Laboratorium.

Notyfikacja nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2015 roku i od tej chwili Laboratorium Materiałów Budowlanych IMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowicach może kontynuować wg nowych wymagań badania izolacyjnych wyrobów budowlanych w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, które są zadaniami dla jednostek notyfikowanych.

Zakres notyfikacji   zobacz >>

Pliki do pobrania