Kierownik Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

13.12.2019
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
 

Opis stanowiska:

 • podejmowanie ​wszelkich decyzji związanych z kierowaniem i nadzorowaniem Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn;
 • koordynowanie prac związanych z obsługą klientów Centrum;
 • koordynowanie prac związanych z archiwizacją dokumentacji Centrum.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (techniczne);
 • mile widziane dodatkowe wykształcenie w zakresie finansów i administracji;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze publicznym lub badawczo-rozwojowym;
 • doświadczenie w tworzeniu procedur, regulacji wewnętrznych, tworzeniu, uruchamianiu realizacji zadań merytorycznych oraz tworzeniu zespołów pracowniczych;
 • umiejętność zarządzania zespołem w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołem rozporoszonym;
 • doświadczenie w opisywaniu/projektowaniu systemów informatycznych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • zdolności analityczne;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • wysoka świadomość biznesowa, umiejętność podejmowania strategicznych decyzji;​
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat;​
 • samodzielność w realizacji zadań;​
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonej pracy;​
 • dofinansowanie karty sportowej;​
 • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.

Oferty należy składać do dnia: 10.01.2020r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że w wyniku naboru w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
na stanowisko Kierownika Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn została wybrana 

Pani mgr Beata Nałudka zamieszkała w Warszawie.

Wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownik Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera-automatyka;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.