Kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego (Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn)

07.02.2020
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego (Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn)

Miejsce pracy:  Warszawia, ul. Racjonalizacji 6/8.

Region: mazowieckie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- kierowanie pracami związanymi z organizacją i realizacją szkoleń w Warszawie i bazach zamiejscowych,
- koordynowanie współpracy merytorycznej i handlowej z bazami zamiejscowymi Zakładu,
- nadzór nad budżetem Zakładu i wynikami sprzedaży,
- zarządzanie spójnością komunikacji i wizerunku Zakładu,
- planowanie wydarzeń zewnętrznych (konferencji, prezentacji, w tym koordynowanie prac związanych z udziałem w targach i wystawach branżowych),
- administracja i zarządzanie stroną internetową Zakładu jako platformą współpracy i zarządzania procesem szkolenia,
- nadzór nad pracami ofertowymi i postępowań przetargowych,
- kontrola systemu zarządzania jakością w Zakładzie,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane techniczne),
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym,
- minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze publicznym lub badawczo-rozwojowym,
- wiedza w zakresie zagadnień i procedur szkoleń operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- dobra znajomość konstrukcji i technologii robót maszyn budowlanych,
- mile widziane uprawnienia operatora maszyn budowlanych,
- bardzo dobre kompetencje interpersonalne, wysoka kultura osobista oraz umiejętność utrzymywania relacji z osobami na różnych szczeblach organizacji,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność podejmowania strategicznych decyzji,
- umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość,
- znajomość marketingowych oraz innowacyjnych narzędzi marketingu i komunikacji,
- wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania,
- bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność,
- bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. z późn. zm.,
- znajomość ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- mile widziana znajomość narzędzi projektowania graficznego i konstrukcyjnego.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełen etat,
- inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, dofinansowanie do studiów podyplomowych, doktoranckich),
- narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonej pracy,
- dofinansowanie do zajęć sportowych- karta MultiSport,
- prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.

 

Oferty należy składać do dnia: 24.02.2020r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że w wyniku naboru w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
na stanowisko Kierownika Zakładu Kształcenia Ustawicznego (Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn) został wybrany 

Pan mgr inż. Kazimierz Rychlik zamieszkały w Warszawie.

Wybrany kandydat w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego (Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn) przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko inżyniera-automatyka;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.