Nabór na egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na operatorów maszyn i urządzeń technicznych

18.11.2021
Oferty Pracy

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Łukasiewicz-IMBiGS w charakterze egzaminatorów.

Poszukujemy egzaminatorów, którzy wesprą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (dalej: Łukasiewicz – IMBIGS) w realizacji projektu strategicznego pn. „Jakość i bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń”. Jednym z elementów projektu jest podniesienie standardu jakości egzaminowania przyszłych operatorów maszyn roboczych i urządzeń technicznych w całej Polsce.

Maszyny robocze i urządzenia techniczne, o których mowa w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin przeprowadzany przez Łukasiewicz- IMBIGS. Chodzi m.in. o takie maszyny i urządzenia jak koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania. Co roku wydajemy ok. 50 000 nowych uprawnień.

 

Miejsce pracy: 

zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie Polski
 

Wymiar czasu pracy:

Rodzaj umowy:

według deklaracji dostępności w danym miesiącu

zlecenie lub B2B

 

Jakie zadania na Ciebie czekają?

 • Na zlecenie Łukasiewicz – IMBiGS będziesz przeprowadzać egzaminy osób które ukończyły szkolenie i chcą uzyskać uprawnienia operatora maszyny lub urządzenia technicznego, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej
 • Będziesz egzaminatorem w dwuosobowej komisji, która będzie przeprowadzała egzamin dla grup liczących średnio 30 osób
 • Częstotliwość Twojej pracy będzie zależeć tylko od Ciebie – będziesz nam zgłaszać swoją dostępność w danym miesiącu, nie musisz rezygnować z dotychczasowej pracy
 • Zadania będziesz wykonywać w odległości nie większej niż 250 km od miejsca zamieszkania

 

Sprawdź, czy to Ciebie szukamy

 • Lubisz pracować z ludźmi
 • Potrafisz szybko reagować na zmieniające się okoliczności
 • Masz co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: budownictwa, górnictwa, budowy i eksploatacji maszyn roboczych lub górniczych, albo pokrewne
 • Masz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Jesteś zorientowany w rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn roboczych i ich użytkowaniu
 • Nabyłeś uprawnienia operatora co najmniej jednej maszyny roboczej lub urządzenia
 • Dobry stan Twojego zdrowia może być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
 • Możesz uzyskać zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny (KRK)

 

Co oferujemy

 • Możliwość dodatkowego dochodu, bez konieczności rezygnacji z dotychczasowej pracy
 • Umowę zlecenie lub B2B – Ty decydujesz, która forma jest dla Ciebie odpowiednia
 • Stawkę wynagrodzenia zależną od liczby przeprowadzonych egzaminów
 • Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w maszynach roboczych, które zorganizujemy we współpracy z producentami maszyn i urządzeń,
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji

 

Musisz widzieć, że poszukujemy kandydatów, którzy w żaden sposób nie są związani z ośrodkami szkoleniowymi, które prowadzą szkolenia na operatorów maszyn i urządzeń technicznych. W ten sposób zapewniamy bezstronność egzaminatorów i transparentność egzaminów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Egzaminator przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Egzaminator;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.