Niskoemisyjne betony z kruszywem naturalnym oraz kruszywem z recyklingu

23.08.2021
Informacje

Kierunki rozwoju technologii produkcji cementu i betonu uwzględniają obecnie konieczność ograniczenia emisji CO2 z procesów produkcyjnych. Wynika to z wymagań wprowadzonych Dyrektywą 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów. Problem jest szczególnie ważny dla przemysłu cementowego, jednego z najbardziej emisyjnych gałęzi gospodarki. Nakładane są na producentów cementu tzw. limity emisji CO2 do atmosfery, których przekroczenie wiąże się z płaceniem kar. Budownictwo i użytkowanie budynków w Polsce, podobnie jak w całej UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii. Podejmowane są rozwiązania zmniejszenia emisji CO2 przez przemysł budowlany w procesie produkcji cementu i betonu. Obecnie głównym kierunkiem jest rozwój produkcji cementów wieloskładnikowych, które uwzględnia zastąpienie wysokoemisyjnego klinkieru portlandzkiego nieklinkierowymi składnikami mineralnymi, a następnie zastosowanie ich w produkcji betonów. Projekt stanowił będzie opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego betonu konstrukcyjnego klasy od C 25/30 do C 50/60 o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego z wykorzystaniem odpowiednio aktywowanych mechanicznie dodatków mineralnych pochodzących z procesów poprzemysłowych: mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego. Do produkcji niskoemisyjnych betonów wykorzystane będą kruszywa naturalne z lokalnych złóż, rozmieszczonych na obszarze całego kraju, co umożliwi produkcję i aplikację takiego betonu np.: w wielorodzinnym budownictwie mieszkalnym czy w innych lokalnych inwestycjach budowlanych. Projekt zakłada również równoległe opracowanie rozwiązań produkcji betonu z kruszywem z recyklingu, których produkcja umożliwi zagospodarowanie ciężko utylizowanych odpadów ściekowych. Beton z wyprodukowanym kruszywem z recyklingu charakteryzować się będzie niższą gęstością co umożliwi jego aplikację nie tylko w standardowym zastosowaniu ale także w budownictwie modułowym. Niskoemisyjne betony oraz betony z kruszywem z recyklingu w założeniu mają spełniać krajowe normy dopuszczające zaprojektowany beton do produkcji. Proponowane w projekcie rozwiązania sprzyjały będą ograniczaniu zużycia surowców nieodnawialnych, energii oraz wpłyną na znaczne zmniejszenie ilości odpadów powstających w energetyce, hutnictwie oraz odpadów ściekowych.