Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

28.08.2020
Informacje

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn informuje:

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2020 r., pod poz. 1461,  opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Pełna treść dokumentu dostępna pod od adresem https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1461

Wprowadzone zmiany obejmują:

  1. zmianę nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, z późn. zm.),
  2. zmianę jednostki charakteryzującej koparki jednonaczyniowe i ładowarki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną maszyny określone w załączniku nr 1,                   
  3. wyłączenie z wielozadaniowych nośników osprzętów określonych w załączniku nr 1 tzw. ładowarek teleskopowych itp. urządzeń technicznych, które kwalifikują się do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468) podlegają pod dozór techniczny jako urządzenia z grupy maszyn służących do przemieszczania osób i ładunków w ograniczonym zasięgu ( § 1 pkt 6 lit. l tego rozporządzenia).
    Co ważne: dla osób już posiadających uprawnienia w postaci książki operatora na wielozadaniowe nośniki osprzętów, na ładowarki teleskopowe (itp. urządzenia techniczne), uzyskane do tej pory uprawnienia w zakresie wielozadaniowych nośników osprzętów pozostają w mocy.
  4. zmianę książki operatora. W tym zakresie w załączniku nr 2 określono nowy wzór, który będzie miała formę plastikowej karty. Do czasu wejścia w życie nowego wzoru książki operatora obowiązywał będzie papierowy wzór książki operatora jak dotychczas, w którym zmianie uległa nazwa Instytutu bez obowiązku stosowania pieczęci suchej. Papierowy wzór książki operatora obowiązujący w okresie przejściowym określony został w załączniku nr 3.
    Co ważne: nie ma obowiązku wymiany dotychczasowych papierowych książek operatora na karty plastikowe.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia  10 września 2020 r.

W przypadku wprowadzonej zmiany dot. wyłączenia o której mowa w ww. pkt. 3 rozporządzenie obowiązywać będzie po 3 miesiącach (okres przejściowy umożliwi dokończenie ew. rozpoczętych postępowań w zakresie uzyskiwania uprawnień na wielozadaniowe nośniki osprzętów w dotychczasowym trybie).

Nowy wzór książki operatora w formie plastikowej karty określony w załączniku nr 2 o którym mowa w ww. pkt. 4. będzie obowiązywał od 27.08.2021 r.