Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

05.08.2021
Ogłoszenia

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

02-673 Warszawa  , ul. Racjonalizacji 6/8 , nr tel. 22 853-97-00

 

ZAPRASZA

 

DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

Opis przedmiotu oferty:

Badanie sprawozdania finansowego zamawiającego sporządzonego za rok 2021 oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania finansowego Instytutu za okres objęty sprawozdaniem.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonego badania stwierdzającego czy sprawozdanie finansowe Instytutu rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy zamawiającego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i przyjętymi zasadami(polityką) rachunkowości w Instytucie.

W razie wydania w  sprawozdaniu opinii zawierającej zastrzeżenia co do prawidłowości  lub rzetelności sprawozdania finansowego lub wydania o nim opinii negatywnej  albo odmowy wydania opinii, Wykonawca przekaże zamawiającemu niezwłocznie stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn.

Obowiązki Wykonawcy :

Sprawozdanie biegłego rewidenta winno zawierać w szczególności stwierdzenia wymagane aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości.

Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego w trybie i na zasadach określonych w:

  • ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • Krajowych Standardów Badania  wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce,
  • ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • w przypadku aktualizacji przepisów prawa, także przy uwzględnieniu zmiany przepisów .

Oferta powinna zawierać:

1. Podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, proponowanym składzie zespołu badającego.

2. Zaświadczenie potwierdzające wpis oferenta na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

3. Kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

4. Oświadczenie zarówno firmy audytorskiej, jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie, o spełnieniu wymogów niezależności oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności.

5. Oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w ustawie o Rachunkowości.

6. Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów Sieci z podaniem wykazu instytutów badawczych oraz instytutów Sieci, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach.

7. Projekt umowy o badanie sprawozdania.

8. Oświadczenie , czy wobec firmy audytorskiej w ostatnich 3 latach prowadzone było przez Krajową radę biegłych Rewidentów lub komisje Nadzoru Audytowego    postepowanie administracyjne.

W projekcie umowy powinny znaleźć się następujące elementy:

1. Warunek dotyczący przeprowadzenia metoda pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72).

2. Zapis o ponoszeniu odpowiedzialności cywilnej przez firmę audytorską za ewentualne szkody poniesione przez badana jednostkę w wyniku jej działalności.

3. Klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym rozliczania środków

4. Warunki płatności uwzględniające ostatnią ratę w wysokości 30% płatna po zatwierdzeniu sprawozdania przez prezesa Centrum Łukasiewicz.

5. termin przekazania sprawozdania z badania do dnia 15 marca 2022 r.

 

Oferty należy przesyłać na adres : ewa.melon@imbigs.lukasiewicz.gov.pl  w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Osoba do kontaktu:

p.o. Główna Księgowa- Ewa Melon , tel. 022/853-97-69 lub 797-469-090