OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu na sprzedaż środków trwałych

10.08.2021
Ogłoszenia

URZĄDZENIE DO SUCHEJ SEPARACJI WĘGLA typu FGX-1

URZĄDZENIE DO SUCHEJ SEPARACJI WĘGLA – 1 szt.

Typu FGX-1

Cena wywoławcza: 699 947,61 zł brutto

 Cena wywoławcza zawiera podatek VAT

Wadium wynosi: 69 994,76 zł brutto.

 

Szczegółowy opis środków trwałych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  

ORGANIZATOR

Organizatorem pisemnego przetargu na sprzedaż środków trwałych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwany dalej „Instytutem” z siedzibą przy ul. Racjonalizacji  6/8 w 02-673 Warszawie.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

 

Wizja lokalna

Środki trwałe wystawione do sprzedaży dostępne są do obejrzenia na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, 40-157 Katowice al. W. Korfantego 193A   w dni robocze w godz. 09:00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Anną Orlicką za pośrednictwem nr telefonu: 669 291 411. W kwestiach merytorycznych osobą wskazaną do kontaktu jest Pan dr hab. inż. Ireneusz Baic pod numerem telefonu 600 890 081.

 

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:

69 994,76 zł brutto

(sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 76/100)

 na rachunek bankowy Instytutu  w Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie, nr konta:  53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

lub w kasie Instytutu, znajdującej się pod adresem:

ul. Racjonalizacji 6/8 bud. A pok. nr 106 02-673 Warszawa

Kasa czynna jest w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca oraz ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, w godz.: 09:00-13:00

 

Wpłata wadium musi być widoczna na wskazanym koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego  dzień otwarcia ofert  tj. 25.08.2021 r. do godz. 23.59 lub wpłata w kasie Instytutu do godziny 11.00. w dniu 24.08.2021 r.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone przelewem bankowym bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty i nie później niż w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania przetargu.

Kwota wadium wniesionego w gotówce przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego.

 

Termin otwarcia ofert i kryterium wyboru:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu:

25.08.2021 r. o godz. 12.00

w  siedzibie Instytutu w Warszawie, ul Racjonalizacji 6/8 , budynek  A  sala nr 127

Pliki do pobrania