OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz E-200 Kompresor

19.11.2019
Ogłoszenia

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

 

OGŁOSZENIE

 o pisemnym przetargu ofertowym  na sprzedaż samochodu osobowego :

marki Mercedes- Benz      model  E-200 Kompresor,            nr rej. WE 0044L

Silnik 1796  Pb,     moc 135 kW,   rok prod. 2006,   przebieg 260 tyś km,

VIN   WDB2110411B046199

 Cena wywoławcza  brutto  22 000,00  zł. Cena wywoławcza  zawiera podatek VAT.

Wadium wynosi 2 200,00 PLN.

 

Samochód można oglądać w dniach  Pn. - Pt. w godz. od 8.00 do 12.00  na terenie Instytutu  w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 - po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobą upoważniona do  udzielania informacji – Pan Tomasz Kalkowski  tel. 22 847 08 18

Warunki przetargu

 • Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna samochodu wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej : tj. 2200zł, (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

       na rachunek bankowy Instytutu  w Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie

       nr konta    53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

       tytułem :  wadium Mercedes E-200 Kompresor

       Wpłata wadium musi być widoczna na wskazanym koncie najpóźniej do końca dnia
       poprzedzającego dzień otwarcia ofert 
( tj. do dnia 04.12.2019 do godz. 23.59)

 • Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone przelewem bankowym  w terminie do 4 dni  roboczych liczonych od dnia  rozstrzygnięcia  lub odwołania przetargu.

        Kwota wadium wniesionego przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli:

       - żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

       - oferent , którego oferta została wybrana  uchyli się od kupna samochodu.

       - oferent, którego oferta wygrała w przetargu nie uiści ceny nabycia (pomniejszonej o wartość wadium )
       w terminie do 5 dni od daty wyboru jego oferty.

 • Oferta powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:

       - miejsce i datę sporządzenia oferty

       - imię, nazwisko lub pełna nazwę firmy (NIP), adres siedziby oferenta, dane osoby do kontaktów w sprawie
         złożonej oferty telefon kontaktowy, adres  e-mail

       - oznaczenie samochodu,  z podaniem  marki, modelu i nr rejestracyjnego,

       - proponowaną cenę  brutto - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza)

       - podpis oferenta lub innej osoby prawomocnie reprezentującej oferenta

       - dowód wpłaty wadium

       - oświadczenie oferenta, że stan techniczny i prawny samochodu jest  mu  znany.

 • Oferty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia -2019 r. do godz. 11,00  na adres:

       Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

       ul. Racjonalizacji 6/8, 02 -673 Warszawa  (pokój  nr 126)

       w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

       ” Przetarg ofertowy,-  MERCEDES”

 • Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 grudnia -2019 (czwartek).o godz.  11.15  
  w  siedzibie Instytutu w Warszawie, ul Racjonalizacji 6/8 ,  budynek  A  sala   nr 203
 • Jedynym kryterium wyboru oferty będzie wysokość  zaoferowanej  ceny brutto zakupu samochodu.
 • Termin związania ofertą i realizacji transakcji wynosi do 10 dni od dnia otwarcia ofert..
 • Instytut zastrzega sobie prawo:
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali te sama cenę brutto
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wyciąg  z ogłoszenia  ukazał w dniu 19.11.2019  w wydaniu Krajowym  Gazety Wyborczej  
oraz na Tablicy Ogłoszeń  w siedzibie SBŁ- IMBiGS.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania