Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu TOYOTA Avensis

24.07.2020
Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym  na sprzedaż samochodu :

 

marki  TOYOTA   model: AVENSIS     typ: Sedan Prestige

nr rej. WE 445 FL        rok prod: 2005    przebieg: 235 000 km

Nr VIN: SB1BW56L00E114156

Silnik: 2,0 D-40 poj. 1995 cm3      moc 85 kW        (uszkodzony – silnik do wymiany)

Cena wywoławcza:    brutto 7 000 zł    Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

Wadium wynosi: 700 zł

 

 

Samochód można oglądać w dniach pon.-pt. w godz. od 900 do 1400. po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobą upoważniona do udzielania informacji – Pani Anna Orlicka tel. 669 291 411

Obecne miejsce postoju auta: 43-600 JAWORZNO, ul Krakowska 91A

Warunki przetargu

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna samochodu wraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj :700 zł (słownie tysiąc osiemset złotych) na rachunek bankowy Instytutu  w Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie

nr konta 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

Wpłata wadium musi być widoczna na wskazanym koncie najpóźniej do końca dnia  poprzedzającego  dzień otwarcia ofert  ( tj .5 sierpnia   2020  do godz. 23.59) lub wpłata w kasie Instytutu do godziny 11,00 w dniu przetargu.

 • Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone przelewem bankowym  w terminie do 4 dni  roboczych liczonych od dnia  rozstrzygnięcia  lub odwołania przetargu.
 • Kwota wadium wniesionego przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli:
  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
  • oferent , którego oferta została wybrana  uchyli się od kupna samochodu.
  • ​oferent, którego oferta wygrała w przetargu nie uiści ceny nabycia (pomniejszonej o wartość wadium )  w terminie  do 5 dni od daty wyboru jego oferty.
 • Oferta powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:
  • miejsce i datę sporządzenia oferty
  • imię, nazwisko lub pełna nazwę firmy (NIP), adres siedziby oferenta, dane osoby do kontaktów w sprawie złożonej oferty    telefon kontaktowy, adres  e-mail
  • oznaczenie samochodu, którego dotyczy oferta, z podaniem  marki, modelu i nr rejestracyjnego,
  • proponowaną cenę  brutto - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza)
  • podpis oferenta lub innej osoby prawomocnie reprezentującej oferenta
  • dowód wpłaty wadium
  • oświadczenie oferenta, że stan techniczny i prawny samochodu jest  mu  znany.

Oferty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  6 sierpnia  2020 r. do godz. 11,00  na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
ul. Racjonalizacji 6/8,
02 -673 Warszawa
 (pokój  nr 126)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Oferta - TOYOTA  AVENSIS
„nie otwierać przed  06.08.2020. godz. 11.15

 

 • Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. do godz. 11,15 (czwartek ).o godz. 11.15  w  siedzibie Instytutu w Warszawie, ul Racjonalizacji 6/8 ,  budynek  A  sala   nr 127
 • Jedynym kryterium wyboru oferty będzie wysokość  zaoferowanej  ceny brutto zakupu samochodu.
 • Termin związania ofertą i realizacji transakcji wynosi do 10 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Instytut zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali te sama cenę brutto 
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o sprzedaży