Specjalista ds. certyfikacji

23.03.2021
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji

 

Miejsce pracy: 

Katowice, Al. W Korfantego 193A
 

Region:

śląskie
 
Wymiar czasu pracy: cały etat

 

 

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania.
 • Prowadzenie dokumentacji postepowań certyfikacyjnych i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji.
 • Bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas audytów, kontroli i inspekcji.
 • Dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie.
 • Dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obwiązującymi procedurami i instrukcjami.

Oczekiwania: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych (wyrobów do izolacji cieplnej / wyrobów hydroizolacyjnych).
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością.
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Certyfikat auditora / auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Indywidualny pakiet szkoleń.
 • Opieka zdrowotna.
 • Ciekawa, pełna wyzwań praca.
 • Przyjazna atmosfera pracy w komórce zorientowanej na osiąganie sukcesów biznesowych i zawodowych.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe związane również z produkcją, badaniami, certyfikacją, konsultingiem, usługami w zakresie:
  • kruszyw,
  • mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • betonu towarowego,
  • maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań,

 

Oferty należy składać do dnia: 22.04.2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że w wyniku naboru w Sieć Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
na stanowisko: Specjalisty ds. certyfikacji został wybrany: 

Pan Jakub Krzemiński

Wybrany kandydat w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. certyfikacji przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. certyfikacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.