Specjalista DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

07.01.2021
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Miejsce pracy: 

Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8
 

Region:

mazowieckie
 
Wymiar czasu pracy: cały etat

 

 

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie zleceń z komórek merytorycznych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych;
 • udział w przygotowaniu projektu planu finansowego w zakresie działania komórki ds. zamówień publicznych;
 • wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • publikacja ogłoszeń, zmian i wyników postępowań w wymaganym zakresie na platformie cyfrowej;
 • weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowanych przez komórki merytoryczne, zlecające przeprowadzenie postępowania;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań;
 • prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.

Wymagania: 

 • wykształcenie średnie oraz nim. 5-letni staż pracy lub wyższe min. 4 letni staż pracy,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość Ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.

Co sprawi, że będziesz idealnym kandydatem:

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia w zakresie prawa, administracji, finansów, rachunkowości, zarządzania,
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, terminowość i dokładność, systematyczność, zaangażowanie, współpraca.

To oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • rozbudowany pakiet socjalny
 • benefity pozapłacowe (dofinansowanie do karty MultiSport, prywatna opieka medyczna)
 • bezpłatny parking na terenie Instytutu

 

Oferty należy składać do dnia: 07.02.2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że w wyniku naboru w Sieć Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
na stanowisko: Specjalisty ds. Zamówień Publicznych zostały wybrane: 

Pani Marlena Rydel

Pani Justyna Michalak

Wybrane kandydatki w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.