Specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

11.10.2021
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalisty w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn.

Miejsce pracy: 

Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8
 

Region:

praca mobilna cała Polska
 

Wymiar czasu pracy:

Rodzaj umowy:

cały etat

umowa o pracę

 

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie na terenie całej Polski egzaminów na operatorów maszyn i urządzeń technicznych wymienionych w załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zmianami),
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Centrum.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w zakresie: budownictwa, budowy i eksploatacji maszyn roboczych, pojazdów samochodowych, maszyn górniczych, rolniczych, leśnych – lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń technicznych i ich użytkowania,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z konstruowania, badania, napraw, konserwacji lub użytkowania maszyn i urządzeń technicznych,
 • wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie standardy etyczne,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność,
 • prawo jazdy kat. „B” z doświadczeniem co najmniej 3 lata.

 

Nasze wymagania:

 • uprawnienia operatora maszyn lub urządzeń technicznych zgodnie z ww. załącznikiem (przynajmniej jedno uprawnienie)

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (zadaniowy system pracy),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym możliwość zdobycia uprawnień na operatora maszyn i urządzeń technicznych),
 • benefity pozapłacowe (dofinansowanie do karty sportowej, prywatna opieka medyczna, pakiety ubezpieczeń).
 • bezpłatny parking na terenie Instytutu,
 • narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon)

 

Oferujemy:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • owoce
 • preferencyjne pożyczki
 • brak dress code’u
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci

 

Oferty należy składać do dnia: 07.11.2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista w Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.