Specjalista w Komisji Egzaminacyjnej na Operatorów Maszyn

12.05.2021
Oferty Pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Specjalista w Komisji Egzaminacyjnej na Operatorów Maszyn.

Podwyższenie jakości i bezpieczeństwa pracy operatorów maszyn oraz urządzeń, jako element podniesienia konkurencyjności polskiego budownictwa, to jeden z celów strategicznych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Od 20 lat Łukasiewicz – IMBiGS koordynuje obszar szkolenia i egzaminowania kandydatów na operatorów maszyn roboczych. W ostatnich latach średnio ponad 50.000 osób rocznie uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez upoważnione ośrodki szkoleniowe i nabywa uprawnienia operatora maszyn. Łącznie w Polsce pracuje ponad 500.000 operatorów i to od ich kompetencji zależy konkurencyjność rodzimych firm, sprawna modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, a przede wszystkim bezpieczeństwo na placach budów w całym kraju.

Poszukiwany kandydat na stanowisko Specjalisty będzie zatrudniony przez Łukasiewicz-IMBiGS jako Członek Komisji Egzaminacyjnej na Operatorów Maszyn. Uruchomiony proces rekrutacji na nowych członków komisji egzaminacyjnych skierowany jest przede wszystkim do praktyków, specjalistów z sektora przedsiębiorstw, którzy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem wpłynął na lepsze przygotowanie przyszłych operatów do pracy. Wysoka jakość pracy operatora ukierunkowana na dbałość o maszyny i urządzenia, a także wpływająca na bezpieczeństwo środowiska pracy, przekładają się wprost na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 

Miejsce pracy: 

Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8
 

Region:

mazowieckie
 
Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie

 

 

Zakres obowiązków:

 • dokonanie oceny umiejętności zdających i dokumentowanie przebiegu egzaminu wraz z oceną,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu (sprawdzenie przygotowania technicznego,
 • kompletności wyposażenia etc.),
 • inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Komisji.

 

Oczekiwania: 

 • wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: budownictwa, górnictwa, budowy i eksploatacji maszyn roboczych lub górniczych, albo pokrewne
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • wiedza z zakresu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn roboczych i ich użytkownika,
 • uprawnienia operatora maszyn roboczych,
 • dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • zaświadczenie o niekaralności, wydane przez Krajowy Rejestr Karny (KRK),
 • gotowość do podróży służbowych (do 300 km od miejsca zamieszkania)

 

Oferujemy:

 • Elastyczne warunki zatrudnienia na umowę zlecenie,
 • dynamiczne środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • kompleksowe szkolenia pozwalające na rozwój zawodowy,
 • konkurencyjne wynagrodzenie.

 

Co sprawi, że będziesz idealnym kandydatem:

Wykształcenie wyższe kierunkowe lub 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, górnictwa, budowy i eksploatacji maszyn roboczych lub górniczych, albo pokrewne

 

Oferty należy składać do dnia: 07.06.2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista w Komisji Egzaminacyjnej na Operatorów Maszyn przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: insp.rodo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl;
 3. Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista w Komisji Egzaminacyjnej na Operatorów Maszyn;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
 6. Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.