Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby własne Łukasiewicz-IMBiGS w 2021 roku.

05.02.2021
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Zapytanie ofertowe

 

dot:  Sukcesywne  dostawy   materiałów biurowych na potrzeby  własne   Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w 2021 roku”

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zaprasza do przesłania oferty cenowej, w celu realizacji  zamówienia o  wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych.

ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (skrót Łukasiewicz- IMBiGS)

ul.  Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
NIP: 525 000 85 19, REGON: 387096477, KRS: 0000858544
www.imbigs.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem  zapytania  są    sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby   własne Łukasiewicz- IMBiGS,  realizowane do 3 lokalizacji Instytutu do końca 2021 roku

2. Miejsca realizacji  dostaw:

  • ul. Racjonalizacji 6/8 , Warszawa,             - siedziba główna  Instytutu
  • ul. Mrówcza 234, Warszawa                     - odział    Instytutu
  • Al. W. Korfantego  193 A, Katowice          - oddział  zamiejscowy   Instytutu  

3. Ilości i rodzaj

Specyfikację ilościowo- rodzajową   przewidywanych do zakupu  materiałów biurowych przedstawiono  w   układzie tabelarycznym  w   Załączniku  nr 2 - Formularz  Cenowy

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Cena  oferty - waga 100 %

OPIS SPOSOBU  ZŁOZENIA OFERTY

  1. Oferta  w postaci pliku  PDF  ( skanu ) powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  zamówienia.pub@imbigs.pl z tematem wiadomości –  „Oferta – dostawy materiałów biurowych do Ł-IMBiGS w 2021 r”.   
  2. Termin nadsyłania ofert :  do dnia 12 lutego 2020  do godz. 10.00
  3. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. O wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

INNE INFORMACJE: 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia  udziela Pan Jacek Podgórski ( pon.-pt. w godz.  8.00- 14.00) tel. 22 853-97-74

 

Pliki do pobrania