ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie usługi serwisu technicznego hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

08.02.2021
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.02.2021 r.  godz. 09:00

 

ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
( skrót   Łukasiewicz- IMBiGS)
ul.  Racjonalizacji 6/8

02-673 Warszawa
NIP:  525 000 85 19,    REGON: 387096477,     KRS:  0000858544
www.imbigs.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi serwisu technicznego hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych , oraz badania ciśnienia  węży hydrantowych w nieruchomościach Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8, ul. Mrówcza 243 oraz Suwak 4.

Zakres prac:

Węże hydrantowe:

ul. Racjonalizacji 6/5:  DN-52
ul. Mrówcza 243 DN-52

ul. Suwak 4  DN-52

  • poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1 i lub PN-EN 671-2-2012

Hydranty zewnętrzne:

ul. Racjonalizacji 6/8 DN 80. – 4 szt.
ul. Mrówcza 243 DN 80 – 1 szt.

 

Hydranty wewnętrzne:

ul. Racjonalizacji 6/5:  DN-25 – 12  szt.
ul. Mrówcza 243  DN  25- 9 szt., DN 52- 6 szt.
ul. Suwak 4 DN -25 - 9 szt.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 marca  2021 r.

OPIS SPOSOBU  ZŁOZENIA OFERTY:

Oferta  w postaci pliku  PDF  ( skanu ) powinna być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

zamowienia.pub@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

z tematem wiadomości – „ Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych  w budynku Ł-IMBiGS”.
Termin nadsyłania ofert :  do dnia   19 lutego 2020  do godz. 09.00
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie  jednego kryterium
Cena- 100 %

Uwaga jeśli złożone oferty będą zawierały  taka sama cenę , zamawiający wezwie w Oferentów tych ofert do złożenia ofert dodatkowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia  udziela Pani Izabela Malicka ( pon.-pt. w godz. 7.30- 15.00) tel. 22 853-97-86.

 

Pliki do pobrania