Zmiany w obowiązkach szkolenia operatorów maszyn i urządzeń.

24.04.2017
Informacje

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS informuje;

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 stycznia 2017r., pod poz. 134,  opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj. wykazu maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia  01.04.2017r.  Więcej informacji na stronie www.cksom.imbigs.pl