Przedmiot i zakres działania Instytutu

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego oraz ochroną środowiska (w tym gospodarka odpadami i wykorzystanie odpadów jako alternatywnych źródeł energii);
 • przystosowywanie, upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej;
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych.

Zakres działania Instytutu obejmuje:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności prototypowo-doświadczalnej, w szczególności w zakresie: 
  a) mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa, transportu drogowego i gospodarki komunalnej, 
  b) budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, 
  c) górnictwa skalnego, 
  d) surowców i wyrobów budowlanych, 
  e) inżynierii materiałowej oraz zarządzania i inżynierii produkcji;
  f) ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i zagospodarowywania substancji szkodliwych, wykorzystania odpadów jako alternatywnych źródeł energii oraz prac badawczych związanych z czystymi źródłami energii;
  g) projektowania i doskonalenia procesów technologicznych maszyn i urządzeń, w tym automatyzacji procesów obróbkowych, montażowych, pomiarowych i kontrolnych.
 2. doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych oraz projektowania i budowy stanowisk badawczych, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej;
 3. prowadzenie działalności normalizacyjnej, aprobacyjnej i ochrony własności przemysłowej oraz certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania i personelu;
 4. prowadzenie informacji naukowo-technicznej,
 5. upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz działalność wydawnicza z tym związana;
 6. udział w organizowaniu targów, wystaw i kongresów;
 7. wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 8. opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badan naukowych i prac rozwojowych, oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
 9. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu,
 10. wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw,
 11. wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń , materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury.

Instytut prowadzi ponadto:

 • studia podyplomowe i doktoranckie w zakresie budowy i eksploatacji maszyn,
 • inne formy kształcenia, w tym szkolenia specjalistyczne, kursy doszkalające oraz inne formy kształcenia ustawicznego;
 • współpracę naukową w kraju i za granicą w zakresie realizacji prac naukowo–badawczych i wdrożeniowych.

Informacje wytworzył:   Marek Gajewski
Do witryny IMBiGS informacje wprowadził:   Zbigniew Nowicki
Data wytworzenia informacji:   12 maja 2013
Data udostępnienia informacji:   12 maja 2013