Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest podmiotem upoważnionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki i odpowiada na poziomie krajowym za przeprowadzanie egzaminów na operatorów maszyn i urządzeń technicznych. 
Chodzi m.in. o takie maszyny i urządzenia jak koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania. 
Pełna lista maszyn i urządzeń technicznych, na które trzeba posiadać uprawnienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia dostępnego tutaj.