Informacje dla operatorów

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego prowadzi Rejestr wydanych uprawnień operatorów maszyn. Prowadzenie Rejestru wydanych uprawnień wynika z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i_innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z_późn. zm.).

Na podstawie informacji gromadzonych w rejestrze operatorów zainteresowane osoby mogą uzyskać:
1. Duplikat zniszczonej lub zagubionej książki operatora. 
2. Aktualizację wpisów w książce operatora.
3. Wymianę papierowych książek operatora na kartę plastikową.
4. Świadectwo w języku angielskim.

Centrum bezpłatnie udostępnia pracodawcom, uprawnionym instytucjom państwowym, w tym organom ścigania i kontroli jak również zakładom ubezpieczeń dane operatorów, zwłaszcza gdy otrzyma informację o sfałszowaniu dokumentów i o innych naruszeniach prawa.
 

Dokumenty  mogą być złożone:

  • w formie papierowej – zgodnie z obowiązującym wzorem, opatrzone podpisem wnioskującego
  • w formie e-mailowej – jako dokument wypełniony zgodnie z obowiązującym wzorem i podpisany przez wnioskodawcę wniosku elektronicznym podpisem kwalifikowanym
  • do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia wpłaty

Adres pocztowy do wysyłki dokumentów w formie papierowej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

Adres email do wysyłki dokumentów w formie e-mailowej:
cksom@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
 

Formularze wraz z Cennikiem są dostępne na stronie internetowej:

https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/85-dokumenty-do-pobrania