Kruszywa lekkie

adobestock_246708893.jpeg

Kruszywa - są ilościowo największą grupą eksploatowanych kopalin, stanowią ok. 1/3 zużywanych przez ludzkość surowców, materiałów i innych stałych produktów. W Polsce wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych stanowi 75 – 80% wydobycia surowców skalnych i ponad 50% łącznego wydobycia wszystkich kopalin stałych.

Główne obszary działania:

 • przeróbka surowców skalnych oraz odpadów wydobywczych
 • z górnictwa skalnego
 • analiza możliwości wytworzenia kruszyw lekkich na bazie odpadów
 • mineralnych, przemysłowych i osadów ściekowych w tym zanieczyszczonych
 • związkami metali ciężkich,
 • technologie otrzymywania materiałów i wyrobów budowlanych
 • z wykorzystaniem kruszywa lekkiego wg technologii Łukasiewicz - IMBiGS

 

Oferujemy opracowanie:

 • rozwiązań dotyczących racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych z uwzględnieniem wymagań środowiskowych oraz GOZ
 • rozwiązań w obszarze zintegrowanej gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi ukierunkowanych na zapobieganie, minimalizację, odzysk, unieszkodliwianie w tym bezpieczne składowanie technologii wykorzystania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego i górnictwa skalnego
 • nowych materiałów i technologii pod kątem ograniczania strat ciepła
 • i polepszenia izolacji w budownictwie, w tym w budownictwie pasywnym i alternatywnym oraz pracach drogowych
 • nowych materiałów do zabezpieczania obiektów budowlanych i elewacji, oraz do stosowania podczas rewitalizacji starych substancji budowlanych

 

Badania kruszyw:

 • wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 • wg PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
 • utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
 • przeznaczonych do ruchu
 • wg PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
 • wg PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
 • materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • wg PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
 • Reaktywność alkaliczna kruszyw wg Procedur Badawczych GDDKiA PB-1, PB-2
 • Reaktywność kruszyw wg ASTM C1260-14, ASTM C1293-18a