Polityka Jakości

adobestock_292904252.jpeg

Laboratorium Materiałów Budowlanych prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji klienta oraz pozyskania jego zaufania.

Cele i zasady polityki jakości

System zarządzania Laboratorium ustanowiony przez Kierownictwo Instytutu i Laboratorium Materiałów Budowlanych jest zgodny z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Nadrzędne cele Laboratorium to:    

 • zapewnienie i utrzymanie jakości świadczonych usług badawczych na jak najwyższym poziomie, tak aby w ocenie naszych Klientów, były one konkurencyjne na rynku polskim, europejskim i światowym;
 • podejmowanie działań dla rozszerzenia zakresu świadczonych usług badawczych w celu zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów;
 • utrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, autoryzacji właściwego Ministra, statusu jednostki notyfikowanej oraz statusu laboratorium zarejestrowanego w ramach Schematu Certyfikacji CEN Keymark.

Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA" deklaruje, że cele te realizuje kierując się następującymi zasadami:

 • działalność Laboratorium oparta jest na wysokich kwalifikacjach personelu, którego kompetencje są ciągle doskonalone, między innymi przez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • zapewnia i monitoruje niezbędną precyzję wykonywanych badań, poprzez używanie wyposażenia pomiarowego spełniającego wymagania wynikające z zakresu wykonywanych badań, podlegającego kontroli metrologicznej i nadzorowi;
 • zapewnia odtwarzalność i powtarzalność badań dla stosowanych w Laboratorium procedur badawczych, wykonując walidację wyposażenia pomiarowego i metod badawczych;
 • wykonuje usługi dla Klienta w sposób rzetelny, bezstronny, niezależny, zgodny z dobrą praktyką laboratoryjną oraz z zapewnieniem ochrony poufnych informacji o Klientach i ochrony praw ich własności;
 • aktywnie reaguje na zgłaszane przez Klientów potrzeby rozszerzenia zakresu akredytacji o nowe obszary badań;
 • dostarczane przez Klienta obiekty badań oraz dokumenty sporządzane na podstawie wyników badań wykonanych w Laboratorium są objęte ochroną ubezpieczeniową;
 • dąży do konkurencyjności świadczonych usług w stosunku do innych laboratoriów badawczych poprzez:
  • wysoką jakość świadczonych usług
  • stosowanie uzasadnionych kosztów świadczonych usług, zadawalających Klientów
  • zminimalizowanie czasu realizacji umów
  • uczestniczy w nadzorowanym przez Polskie Centrum Akredytacji krajowym systemie akredytacji
  • ustala podczas przeglądów zarządzania mierzalne cele jakościowe w odniesieniu do najważniejszych elementów polityki jakości i monitoruje ich realizację
  • uczestniczy w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych
  • umożliwia obserwację przebiegu badań przez niezależnych obserwatorów
  • nie podejmuje się przeprowadzania badań metodami, które nie gwarantują obiektywności lub cechują się małą wiarygodnością ich wyników.

DEKLARACJA FORMALNA

Kierownictwo Instytutu oraz Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA" zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby stosować zasady dobrej praktyki profesjonalnej dla zagwarantowania wysokiej jakości badań w usługach świadczonych Klientom, zobowiązuje się że:

 • polityka i cele są zakomunikowane i zrozumiałe dla personelu Laboratorium  i personelu związanego z działalnością dotyczącą badań;
 • dołoży wszelkich starań, aby stosować zasady dobrej praktyki profesjonalnej dla zagwarantowania wysokiej jakości badań  w usługach świadczonych Klientom, a w szczególności by:
 • badania wykonywane przez Laboratorium były świadczone w sposób obiektywny, etyczny, bezstronny, niezależny, wolny od konfliktu interesów, wolny od uprzedzeń;
 • wyniki wykonywanych badań były rzetelne, ważne i odpowiednie do zamierzonego  zastosowania oraz dostarczane do Klientów na czas i w sposób, który spełnia ich oczekiwania;
 • będzie spełniać wymagania Klienta, w celu podnoszenia jego zadowolenia z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie może narazić na szwank rzetelności wyników lub obniżyć ich wiarygodność;
 • będzie podnosić poziom usług Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”;
 • będzie zachowywać zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania z uwzględnieniem ryzyk i szans;
 • będzie utrzymywać zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi określonymi w dokumentach PCA oraz dostosowywać się do zmian na zasadach i w terminie ustalonym przez PCA;
 • zapewni PCA warunki i współpracę niezbędną do sprawdzania zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi.

DYREKTOR INSTYTUTU
(-)  dr inż. Marcin M. Kruk 

KIEROWNIK LABORATORIUM
(-)  mgr Ewelina Kaputa-Kuc