Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych od 2012 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  Dokumentem potwierdzającym prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje Laboratorium do wykonywania badań, jest uzyskany Certyfikat Akredytacji o numerze AB 1344. Laboratorium wykonuje badania akredytowane, zgodnie z Zakresem Akredytacji o nr AB 1344 oraz badania nieakredytowane. Pełen zakres świadczonych usług został ujęty w Zakresie działalności laboratoryjnej. Realizowanie badań w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, Laboratorium deklaruje w Polityce Jakości i Polityce Zachowania Bezstronności i Poufności.  Ważność uzyskiwanych przez Laboratorium wyników badań jest potwierdzana podczas auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości.

Laboratorium wykonuje: 

  • BADANIA KRUSZYW

wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
wg PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
wg PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
wg PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
wg PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową

  • BADANIA KAMIENIA DO ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH 
  • BADANIA WYROBÓW KAMIENNYCH
  • BADANIA ELEMENTÓW MUROWYCH
  • BADANIA WYROBÓW BETONOWYCH
  • BADANIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI NATURALNEJ WYROBÓW BUDOWLANYCH