Działalność

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, w kilku obszarach. Instytut zajmuje się również kształceniem zawodowym.

Działalność Ł-IMBiGS obejmuje m.in. następujące dziedziny:

 • zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami
 • maszyny robocze i automatyzacja procesów produkcyjnych
 • konstrukcje tymczasowe

Do zakresu działania Instytutu należy:

 • prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i technologii, w obszarach określonych powyżej
 • opracowywanie w określonych obszarach:
  • nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania
  • nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów
  • projektów specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych
  • metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących poszukiwanie i rozszerzanie bazy surowców bitumicznych polimerowych, mineralnych do wytwarzania wyrobów izolacji budowlanej
 • prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i prowadzącej do wydania ocen technicznych
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw
 • prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów doszkalających oraz organizacja konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych
 • świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych

W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:

 • prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych oraz projektowania i budowy stanowisk badawczych, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej
 • prowadzenie działalności normalizacyjnej, prowadzącej do wydania ocen technicznych, certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania i personelu oraz badań w tym zakresie, a także ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw
 • prowadzenie informacji naukowo-technicznej
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz działalność wydawnicza z tym związana
 • udział w organizowaniu targów, wystaw i kongresów
 • wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych
 • opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki
 • prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu
 • wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw
 • wytwarzanie - w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi - aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury
 • inne formy kształcenia, w tym szkolenia specjalistyczne, kursy doszkalające oraz inne formy kształcenia ustawicznego

Instytut prowadzi również inną działalność, która obejmuje:

 • prowadzenie badań i analiz technicznych, na zlecenia zamawiającego
 • opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, na zlecenia zamawiającego
 • produkcję jednostkową i małoseryjną wyrobów związanych z przedmiotem i zakresem działania Instytutu oraz obrotu tymi wyrobami

Instytut prowadzi współpracę naukową w kraju i za granicą w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Uczestniczy w konsorcjach, organizacjach i zespołach krajowych i międzynarodowych w zakresie objętym przedmiotem jego działania.