Kadra

Kadra Instytutu ukierunkowana jest na działania w obszarze statutowym, realizację projektów badawczo – rozwojowych oraz wdrożeniowych, zarówno technicznych jak i administracyjnych.

Pracownicy Łukasiewicz - IMBiGS posiadają kompetencje zawodowe, gwarantujące wysoki poziom wykonania powierzonych zadań. Znaczna liczba pracowników - ze względu na swoje doświadczenie - jest zapraszana do współpracy w licznych gremiach zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w komitetach technicznych, zespołach eksperckich i konsultacyjnych, grupach roboczych, radach programowych, komitetach redakcyjnych a także w realizacji projektów międzynarodowych.

W Instytucie zatrudnionych jest 115 osób – stan na 1 września 2021 roku.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 roku, Instytut zatrudnia pracowników w dwóch pionach:

  • pion badawczy – 21 osób
  • pion wsparcia – 94 osoby

15 pracowników posiada kompetencje auditora potwierdzone certyfikatami
wydanymi przez PCBC, BSI, DQS i PCA.