Uprawnienia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest uprawniony do:

1. oceny zgodności wyrobów (dot. CE) – jako jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1454 – wg wymagań następujących dokumentów Unii Europejskiej:

  • Dyrektywa 2006/42/EC dotycząca maszyn,
  • Dyrektywa 2000/14/EC dotycząca hałasu,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 dotyczące wyrobów budowlanych;

2. oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji – jako jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1454 – wg wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 dotyczącego wyrobów budowlanych;

3. Oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji – jako jednostka akredytowana nr AC 002 – wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

4. przyznawania dobrowolnych certyfikatów bezpieczeństwa producentom (krajowym i zagranicznym) oraz importerom i dystrybutorom , a tym samym prawa do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" (symbol B15) rusztowań, drabin i urządzeń gospodarki magazynowej, obudów wykopów, podpór, tulei kartonowych, deskowań i in.;

5. przyznawania producentom dobrowolnych certyfikatów uprawniających do oznakowania wyrobów do izolacji cieplnej znakiem Keymark;

6. certyfikacji zgodności z normami, przepisami i dokumentami normatywnymi rusztowań, drabin i urządzeń gospodarki magazynowej, obudów wykopów, podpór, tulej kartonowych, deskowań i in.;

7. przyznawania przedsiębiorstwom (krajowym i zagranicznym) certyfikatów systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10;

8. badania i oceny materiałów budowlanych, m.in.: surowców skalnych i produktów przeróbki oraz materiałów termo- i hydroizolacyjnych oraz włóknisto-cementowych – w ramach uzyskanych akredytacji oraz poza nią;

9. wydawania krajowych OcenTechnicznych w zakresie:
    - membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną)
    - materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne    
    - kruszywa

10. wydawania Europejskich Ocen Technicznych w zakresie:
    - membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed woda lub parą wodną)
    - materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne    
    - kruszywa

11. badania i oceny maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i górniczych – w ramach uzyskanych akredytacji oraz poza nią;

12. badania wyrobów do izolacji cieplnej na potrzeby certyfikacji dobrowolnej – znak Keymark (w ramach schematu CEN Keymark SDG-5);

13. koordynacji szkolenia operatorów maszyn i urządzeń, w tym prowadzenia centralnego rejestru maszynistów,

14. szkolenia operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych,

15. prowadzenia działalności wydawniczej, w tym wydawania prac własnych Instytutu,

16. powoływania na stanowiska asystentów i adiunktów,

17. przyznawania stypendiów naukowych pracownikom przygotowującym rozprawy doktorskie lub habilitacyjne.