O programie Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) jest programem wspierającym badania i innowacje w obszarach kluczowych dla europejskiej nauki i przemysłu. Łączny budżet HE we wszystkich obszarach wynosi ok. 95 mld EUR. Program koncentruje się na kluczowych wyzwaniach dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości dalszego rozwoju państw UE, w tym w zakresie zmian klimatu, zdrowia i starzenia się społeczeństw, technologii cyfrowych, technologii kosmicznych, OZE i innych technologii w energetyce, oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 

Działania Horyzontu Europa mają być realizowane w ramach trzech głównych filarów. Obszar zainteresowań Filara I obejmuje przede wszystkim działania związane z badaniami podstawowymi. Działania te są realizowane poprzez finansowanie udzielane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i Marie Skłodowska-Curie Actions, jak również w ramach inicjatywy Infrastruktur Badawczych.

Filar II obejmuje działania w zakresie prac nad technologiami i innowacjami mającymi potencjał do wdrożenia w najbliższej przyszłości. Działania finansowane w ramach tego filara zostały zgrupowane w 6 obszarów tematycznych (tzw. klastrów):

 1. zdrowie
 2. kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 3. bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 4. technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
 5. klimat, energia i mobilność
 6. żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

W ramach Filara III finansowane są działania w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji, w tym akceleracji innowacyjnych startupów. Działania filara III obejmują następujące instrumenty: finansowanie poprzez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), finansowanie Europejskich Ekosystemów Innowacji (EIE), finansowanie poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Każdy nabór na wnioski w ramach Horyzontu Europa indywidualnie określa szczegółowe warunki w odniesieniu do celów, jakie musi wypełnić projekt. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na portalu Komisji Europejskiej (KE) Funding & Tenders, gdzie można znaleźć nabór do konkursu tzw. call. Szczegółowe warunki uczestnictwa względem projektu określone są w sekcji topic description, destination i conditions and documents.

Poszukując właściwego naboru należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej.

Działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia przy Łukasiewicz-IMBiGS koncentruje się na podejmowaniu inicjatyw w ramach II filaru,
klaster 5 Klimat, energia i mobilność.

Główne cele działań klastra Klimat, energia, transport to walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa konkurencyjności branży energetycznej i transportowej oraz jakości usług, które te sektory dostarczają społeczeństwu. Zgodnie z Planem Strategicznym na lata 2021-2024 konkursy w ramach klastra 5 są ukierunkowane na sześć wyzwań, tzw. Destinations.

 1. Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności klimatycznej
 2. Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
 3. Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
 4. Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii
 5. Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
 6. Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów.

 

Destination 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii (Efficent, sustainable and inclusive energy use)

W ramach tego wyzwania na lata 2021 i 2022 zaplanowano 18 tematów konkursowych. W chwili obecnej otwartych jest 10 tematów o łącznym budżecie 148 mln Euro, a nabory otwarte są do 6.09.2022 lub 24.01.2023. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA) i dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków.

Temat

Typ

Budżet projekt/

Cały temat

(mln EUR)

TRL

na koniec

Zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu (zamknięcie naboru 6.09.2022)

HORIZON-CL5-2022-D4-01-01: Demand response in energy-efficient residential buildings

IA 6-7/20 6-7

HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes

IA 4-6/12 6-7
Zmiany w procesach przemysłowych (zamknięcie naboru 06.09.2022)

HORIZON-CL5-2022-D4-01-04: Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C

RIA 3-5/10 5
HORIZON-CL5-2022-D4-01-05: Development of high temperature thermal storage for industrial applications RIA 3-4/8 4-5
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 6.09.2022)

HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Smarter buildings for better energy performance

IA 4-6/12 8
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) IA 6-9/18 7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) IA 6-9,5/18 6-7
Renowacje (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) IA 7,5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) IA 5-7,5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-03: Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) RIA 4-5/20 5

 

Większość tematów będzie realizowana poprzez partnerstwo Built4People. Wizja tego partnerstwa to wysokej jakości, niskoemisyjne, energooszczędne i zasobooszczędne budynki, które mają się stać elementem napędzającym przejście w kierunku zrównoważonego rozwoju.