Projekty

 • DIM-WASTE, Life +

  Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE10 ENV/PL/662, z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nowa metoda zagospodarowania osadów ściekowych oparta została na założeniu, że osady te zostaną połączone z odpowiednio dobranymi odpadami mineralnymi i przetworzone w taki sposób, aby w rezultacie otrzymać produkt handlowy - sztuczne kruszywo lekkie do szerokiego zastosowania gospodarczego. W tym celu zastosowano proces syntezy termicznej, który powoduje, że odpady użyte jako surowce przekształcają się w spiek o nowych właściwościach użytkowych. Proces ten jednocześnie powoduje, że substancje szkodliwe zawarte w odpadach są w pełni unieszkodliwione i otrzymany spiek jest w bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska, co umożliwia jego szerokie stosowanie w budownictwie. Okres realizacji projektu: 1.10.2011 – 31.03.2016.
 • Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania optymalizującego pracę wszystkich układów spycharek gąsienicowych

   Beneficjentem projektu POIG.01.03.01-18-110/12 jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jako Konsorcjant w projekcie uczestniczy Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Instytucją pośrednicząca w realizacji i finansowaniu projektów kwocie 1.524.975,07 było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2013 –  31.10.2015. (2015)
 • PLUS-MOBY, Premium Low weight Urban Sustainable e-MOBilitY

  Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczył nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym,do wykorzystania w strefach miejskich i podmiejskich. Założono, że będzie to wyrób klasy Premium, produkowany małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.
 • FREE-MOBY, People Centric easy to implement e-MOBilitY

  Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczy opracowania infrastruktury dla nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym. Zostaną opracowane stacje ładowania, wraz z systemami inteligentnej dystrybucji energii, włącznie z wymianą akumulatorów pojazdu. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Danii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.
 • Badania i doskonalenie procesów technologicznych produkcji kruszyw sztucznych pod kątem opracowania założeń dla instalacji prototypowej

  Głównym celem projektu jest budowa linii demonstracyjnej w celu pezentacji innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Do otrzymywania kruszywa zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami. W ramach Life+ oraz środków NFOŚiGW.
 • Kryteria oceny nośności rusztowań

  Celem projektu była: Szczegółowa analiza kryteriów nośności, ujętych w dokumentach normatywnych. Analiza zasad harmonizacji modeli obliczeniowych konstrukcji rusztowań oraz metod obliczeniowych z kryteriami oceny nośności. Wykonanie analiz statycznych modelowych konstrukcji rusztowań oraz przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa konstrukcji przy zastosowaniu różnych kryteriów interakcyjnych.
 • Płaskie i przestrzenne modele obliczeniowe konstrukcji rusztowań – analiza porównawcza i zakres stosowalności

 • Modelowanie imperfekcji geometrycznych dla potrzeb analiz statyczno-wytrzymałościowych

 • Badania wpływu obciążeń cyklicznych na trwałość połączeń spawanych stosowanych w aluminiowych elementach cienkościennych

 • Wpływ sztywności kotwi ściennych na nośność rusztowań przyściennych kotwionych

Strony