W zakresie notyfikacji

Zakres działania Instytutu jako jednostki notyfikowanej UE nr 1454 obejmuje ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami opisanymi w niżej wymienionych dokumentach Unii Europejskiej oraz z wymaganiami norm zharmonizowanych z tymi dokumentami.
Informacja o jednostce notyfikowanej nr 1454  zobacz>>
 

Dyrektywa 2006/42/EC

dotycząca bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

  • procedura badania typu WE  - zgodnie z zał. IX Dyrektywy
  • procedura pełnego zapewnienia jakości - zgodnie z zał. X Dyrektywy

notyfikacja >>
 

Dyrektywa 2000/14/EC

dotycząca emisji hałasu,

  • wewnętrzna kontrola produkcji z oceną dokumentacji technicznej i okresową kontrolą - zgodnie z zał. VI Dyrektywy
  • weryfikacja jednostkowa - zgodnie z zał. VII Dyrektywy
  • całościowe zapewnienie jakości - zgodnie z zał. VIII Dyrektywy

notyfikacja >>
 

Rozporządzenie EU 305/2011

dotyczące wyrobów budowlanych,

  • certyfikacja wyrobu - system 1 zgodnie z p. 1.2 zał. V Rozporządzenia
  • certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - system 2+ zgodnie z p. 1.3 zał. V Rozporządzenia

notyfikacja >>

Szczegółowy wykaz wyrobów, dokumentów odniesienia oraz systemów oceny zgodności dotyczący Ł-IMBiGS, w zakresie notyfikacji UE nr 1454, zawarty jest na stronie www Komisji Europejskiej.