Projekty

 • Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym

  Projekt realizowany z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu Program Badań Stosowanych – umowa nr PBS2/B2/10/2013. Koordynator projektu - dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS. Projekt realizowało konsorcjum: IMBiGS, CSRG, PW, WIHiE, AGH, WIML. IMBiGS był Liderem Konsorcjum. Celem projektu było ograniczenie skutków wypadków m.in. w kopalniach węgla kamiennego poprzez opracowanie modelu funkcjonalnego, założeń technicznych oraz studium wykonalności kapsuły ratunkowej z systemem pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, do ewakuacji i transportu poszkodowanych ze środowisk niebezpiecznych. W wyniku projektu opracowano demonstrator technologii oraz przeprowadzono badania funkcjonalne wszystkich modułów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas symulowanej akcji ratunkowej w kopalni węgla kamiennego ZG Sobieski w Jaworznie oraz w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego WCKMed w Łodzi. Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.03.2016.
 • DIM-WASTE, Life +

  Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE10 ENV/PL/662, z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nowa metoda zagospodarowania osadów ściekowych oparta została na założeniu, że osady te zostaną połączone z odpowiednio dobranymi odpadami mineralnymi i przetworzone w taki sposób, aby w rezultacie otrzymać produkt handlowy - sztuczne kruszywo lekkie do szerokiego zastosowania gospodarczego. W tym celu zastosowano proces syntezy termicznej, który powoduje, że odpady użyte jako surowce przekształcają się w spiek o nowych właściwościach użytkowych. Proces ten jednocześnie powoduje, że substancje szkodliwe zawarte w odpadach są w pełni unieszkodliwione i otrzymany spiek jest w bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska, co umożliwia jego szerokie stosowanie w budownictwie. Okres realizacji projektu: 1.10.2011 – 31.03.2016.
 • ERA-MIN, the mineral raw-materials ERA-NET

  ERA-MIN to 4- letni projekt w ramach EU FP7. Głównym jego celem jest zbudowanie sieci współpracy i wspomaganie badań w zakresie zaopatrzenia w surowce gospodarki europejskiej, zgodnie z założeniami dokumentu „EU Raw Materials Initiative”. Zakres merytoryczny ERA-MIN koncentruje się na trzech segmentach surowców nieenergetycznych: surowcami skalnymi, przemysłowymi oraz metalicznymi, obejmując zagadnienia związane z pełnym łańcuchem procesów z nimi związanych, m.in. surowce pierwotne, wtórne oraz surowce krytyczne. Więciej o projekcie na stronie www.era-min-eu.org. Okres realizacji projektu: 02/2012-02/2016.
 • Ocena kamienia z budowy Rezydencje Pałacowa - Warszawa-Wilanów

  Na zlecenie STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne
 • Badania techniczno-technologiczne nadawy węgla surowego do procesu klasyfikacji wstępnej i przygotowania do dalszego wzbogacania wraz z doborem maszyn wykonawczych

  Określono warunki techniczno-technologicznych do opracowania węzła suchego odkarmienia dla kopalni Janina PKW zlokalizowanej w Libiążu. Przeprowadzono badania podatności na rozdrabnianie udarowe przerostu, koncentratu i skały płonej, aby określić parametry maszyn przeróbczych dla najbardziej efektywnego procesu wzbogacania. Na tej podstawie opracowane wytyczne konstrukcyjne dla kruszarki KB oraz przesiewaczy współpracujących w sąsiednich węzłach technologicznych. Zlecenie Południowego Koncernu Węglowego.
 • Badania w zakresie suchego odkamieniania próby węgla z KHW S. A. KWK „Murcki-Staszic” ruch „Boże Dary”.

  Badania wykonano na zlecenie firmy KHW S.A.
 • Przeprowadzanie badań w zakresie suchego odkamieniania węgla surowego o uziarnieniu 0-20 mm.

  Badania przeprowadzono na zlecenie firmy Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
 • Wykonanie serii badań odkamieniania surowego węgla koksowego na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 w trzech klasach ziarnowych.

  Badania wykonano na zlecenie firmy ICHPW Zabrze.
 • Analiza dotycząca określenia przydatności deshalingu z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego do produkcji ekologicznych paliw węglowych oraz produkcji kruszyw i/lub mieszanek kruszywowo-popiołowych w PKW S.A.

  Analizę wykonano na zlecenie firmy PKW S.A.
 • Sucha separacja materiału odpadowego z hałdy pogórniczej na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny (FGX-1)

  Prace wykonano na zlecenie firmy EKOINSPOL.

Strony