Informacja dla Operatorów

Rejestr wydanych uprawnień

Prowadzenie Rejestru wydanych uprawnień wynika z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i_innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z_późn. zm.).

Na podstawie informacji gromadzonych w Rejestrze zainteresowane osoby mogą uzyskać:

 • duplikat zniszczonej lub zagubionej Książki Operatora Maszyn Roboczych zobacz >>
 • świadectwo w języku angielski  zobacz >>
 • aktualizację wpisów w Książce operatora maszyn zobacz >>

Informacje z Rejestru udostępniane są także na pisemny wniosek uprawnionych organów państwowych oraz zainteresowanych  podmiotów gospodarczych:

 • wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla podmiotów szkolących **
 • wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla instytucji państwowych oraz firm prywatnych **

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru uprawnień uzyskać można dzwoniąc na numer:
tel.: 22 853 97 39/65/70

(**) Załączniki do pobrania w zakładce Pobierz


 

Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych

Duplikat uprawnień operatora - Książki Operatora Maszyn Roboczych wydawany jest tylko na pisemny wniosek zainteresowanego po wniesieniu opłaty w wysokości 123,00 PLN (w tym 23% VAT). Opłaty na rzecz Instytutu za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i wydanie duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych dokonać należy na rachunek bankowy Instytutu:

ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695.

Wniosek o wydanie duplikatu należy złożyć w formie papierowej z wykorzystaniem Formularza (pdf) (doc)
Wypełniony Formularz z dołączanym potwierdzeniem zapłaty należy przesłać na adres:
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8


 

Świadectwo w języku angielskim

Świadectwo o pozytywnym wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora wystawione przez Instytut wydawane jest także na pisemny wniosek Operatora w języku angielskim.

W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim należy:

 •  wypełnić Wniosek o wydanie Świadectwa w języku angielskim – ze wskazaniem na jakie uprawnienie ma zostać wydane Świadectwo (doc),
 • Wnieść opłatę za wydanie Świadectwa w języku angielskim, która w 2019 r. wynosi 123,00 PLN (w tym 23% VAT) i jest dokonywana przez zainteresowanego na rachunek bankowy Instytutu:

    ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

 • przesłać wypełniony Wniosek o wydanie Świadectwa wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty na adres:

    Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
    Sieć Badawcza Łukasiewicz –
    Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
    02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

Świadectwo w języku angielskim wysłane zostanie na adres podany we Wniosku.


 

Aktualizacja wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych

W celu uzyskania aktualizacji wpisów w posiadanej Książce Operatora Maszyn Roboczych, wynikającej z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 11.01.2017 r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017 r., poz.134.) należy:

 • wypełnić Wniosek o aktualizację wpisów uprawnień przez Centrum w Książce Operatora Maszyn_Roboczych (doc),
 • wnieść opłatę za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i dokonanie aktualizacji  wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych, która w 2019 r. wynosi 123,00 PLN (w tym 23% VAT) i jest dokonywana przez zainteresowanego na rachunek bankowy Instytutu:

    ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

 • przesłać wypełniony Wniosek o aktualizację wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty na adres:

    Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
    Sieć Badawcza Łukasiewicz –
    Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
    02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8