Informacje dla Ośrodków

23.08.2021

Nowa Instrukcja dotycząca praktycznej realizacji zadań Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMBiGS związana z procesem uzyskania uprawnień na operatorów maszyn i urządzeń technicznych

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn informuje:

Od 28 sierpnia 2021 r. będą obowiązywać:

1. INSTRUKCJA dotycząca praktycznej realizacji zadań Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wynikająca z postanowień §23–§26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.).

2. CENNIK usług świadczonych przez Instytut w ramach realizacji postanowień:

- § 23÷26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. , w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych       (Dz.U. z 2020 r. poz. 1461), (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. , w sprawie upoważnienia  Sieci Badawczej Łukasiewicz ‒ Instytutu Mechanizacji Budownictwa  i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 9 września 2019 r., poz. 1720)

 

Instrukcja zastąpi obecnie obowiązującą Procedurę.

Pełna treść dokumentów dostępna jest pod adresem: 

https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/centrum-koordynacji-szkolenia-operatorow-maszyn/pobierz 

Celem wprowadzenia Instrukcji i Cennika jest:

- ułatwienie odbiorcom zrozumienia procesu uzyskania uprawnień na operatorów maszyn i urządzeń technicznych,

- wprowadzenie zasad, według których Instytut, a dokładnie Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn będzie organizował proces.

Najistotniejsze zmiany obowiązujące od 28 sierpnia 2021 r. obejmują:

 1. Wprowadzenie aplikacji internetowej, która łączy pracę: Ośrodka szkoleniowego, Komisji egzaminacyjnej i Centrum.
 2. Wprowadzenie nowych wzorów załączników do Instrukcji.
 3. Przywołanie nowego wzoru książki operatora w formie plastikowej karty wprowadzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2020 r., poz. 1461).
 4. Uszczegółowienie wymagań w stosunku do placu manewrowego, sali wykładowej oraz zaplecza socjalno-higienicznego.
 5. Doprecyzowanie wymagań na członków Komisji egzaminacyjnej jak również ich zakres obowiązków.
 6. Doprecyzowanie terminów i zasad zgłoszenia uczestników na szkolenie.

Najistotniejsze zmiany obowiązujące od 1 października 2021 r. obejmują:

 1. Wprowadzenie wymagań technicznych dla maszyn podczas egzaminu: dla  koparek jedn. kl. III masa eksploatacyjna (4-25t) oraz ładowarek jedn. kl. III  masa eksploatacyjna (8-20t).
 2. Wprowadzenie nowych wymagań egzaminacyjnych w zakresie pytań z BHP.
 3. Wprowadzenie wymogu zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Centrum, a Ośrodkiem Szkoleniowym w zakresie przeprowadzania egzaminów.

28.08.2020

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn informuje:

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2020 r., pod poz. 1461,  opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Pełna treść dokumentu dostępna pod od adresem https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1461

Wprowadzone zmiany obejmują:

 1. zmianę nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, z późn. zm.),
 2. zmianę jednostki charakteryzującej koparki jednonaczyniowe i ładowarki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną maszyny określone w załączniku nr 1,                   
 3. wyłączenie z wielozadaniowych nośników osprzętów określonych w załączniku nr 1 tzw. ładowarek teleskopowych itp. urządzeń technicznych, które kwalifikują się do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468) podlegają pod dozór techniczny jako urządzenia z grupy maszyn służących do przemieszczania osób i ładunków w ograniczonym zasięgu ( § 1 pkt 6 lit. l tego rozporządzenia). Co ważne: dla osób już posiadających uprawnienia w postaci książki operatora na wielozadaniowe nośniki osprzętów, na ładowarki teleskopowe (itp. urządzenia techniczne), uzyskane do tej pory uprawnienia w zakresie wielozadaniowych nośników osprzętów pozostają w mocy.
 4. zmianę książki operatora. W tym zakresie w załączniku nr 2 określono nowy wzór, który będzie miała formę plastikowej karty. Do czasu wejścia w życie nowego wzoru książki operatora obowiązywał będzie papierowy wzór książki operatora jak dotychczas, w którym zmianie uległa nazwa Instytutu bez obowiązku stosowania pieczęci suchej. Papierowy wzór książki operatora obowiązujący w okresie przejściowym określony został w załączniku nr 3. Co ważne: nie ma obowiązku wymiany dotychczasowych papierowych książek operatora na karty plastikowe.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia  11 września 2020 r.

W przypadku wprowadzonej zmiany dot. wyłączenia o której mowa w ww. pkt. 3 rozporządzenie obowiązywać będzie po 3 miesiącach (okres przejściowy umożliwi dokończenie ew. rozpoczętych postępowań w zakresie uzyskiwania uprawnień na wielozadaniowe nośniki osprzętów w dotychczasowym trybie).

Nowy wzór książki operatora w formie plastikowej karty określony w załączniku nr 2 o którym mowa w ww. pkt. 4. będzie obowiązywał od 28.08.2021 r.

 


30.05.2019

Zmiana nazwy Instytutu

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie z wejściem w życie 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534) zmianie ulega dotychczasowa nazwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Instytut działając obecnie w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zgodnie z Art. 101 ww. Ustawy zachowuje wszystkie swoje uprawnienia, w tym uprawnienia nadane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i_drogowych.

Wprowadzona Ustawą zmiana nazwy Instytutu nie będzie wymagać zmian/aneksowania obowiązujących dotychczas umów o współpracy.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

 


24.05.2018

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), udostępniamy Państwu do pobrania – nowe załączniki do Procedury:

Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu **
Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora **
Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień **
Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielskim **

Realizując postanowienia ww. Rozporządzenia, Instytut wprowadza do Procedury dodatkowe dokumenty
(załącznik nr 22 i 23):

Załącznik nr 22 - Kwestionariusz osobowy dla wykładowcy **
Załącznik nr 23 - Kwestionariusz osobowy dla instruktora praktycznej nauki zawodu **

W przypadku rozpoczętych szkoleń przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia, gdy kandydat na operatora wypełnił „Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych" zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną na podstawie wcześniejszych przepisów, prosimy o_załączenie nowej zgody do wcześniej przygotowanego dokumentu (kandydat na operatora podpisuje nową zgodę na przetwarzanie danych osobowych najwcześniej z datą 25 maja 2018 r.):

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik do wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (doc)

Jednocześnie informujemy, że część tekstowa „Procedury” jest w trakcie aktualizacji i zostanie Państwu udostępniona niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu.

 

(**) Załączniki do pobrania w zakładce Pobierz


 

INFORMACJA

 

dla Ośrodków szkoleniowych oraz Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych w kontekście zmian wynikających z postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r., (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017 r., poz. 134) zmieniającego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Informacje dla Ośrodków szkolenia i Przewodniczących komisji egzaminacyjnych (PDF 194KB)