Zakład Kształcenia Ustawicznego

Zakład Kształcenia Ustawicznego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

Zakład Kształcenia Ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku i został wpisany pod numerem 971K do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Kursy i szkolenia realizowane w obszarze maszyn i urządzeń budowlanych

 

 

Szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych*

Szkolenia montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych*

Szkolenia doskonalące kwalifikacje operatorów maszyn
 

* Kursy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późń. zm.

Kursy i szkolenia realizowane w obszarze kruszyw i materiałów budowlanych

 

 
Zakładowa Kontrola Produkcji – Beton Towarowy                                                            

Zakładowa Kontrola Produkcji – Kruszywa Budowlane

Zakładowa Kontrola Produkcji – Mieszanki Mineralno-Asfaltowe

Badania jakościowe kruszyw budowlanych                                                                     

Obowiązki producentów kruszyw – formalno-prawne uwarunkowania

Rozporządzenie 305/2011

 

Zakład prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie górnictwa skalnego, gospodarki odpadami, obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, obsługi maszyn eksploatowanych w odkrywkowym górnictwie skalnym, systemów jakości, charakterystyki energetycznej budynków, technik informatycznych, procesów zarządzania oraz BHP.
 

Pliki do pobrania