Postępowanie o wydanie EOT

Europejski dokument oceny (EDO) to dokument, który może być wydany dla każdego wyrobu budowlanego nieobjętego lub nie w pełni objętego normą zharmonizowaną, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, ponieważ między innymi:

a) dany wyrób nie jest objęty zakresem żadnej istniejącej normy zharmonizowanej;

b) w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie zharmonizowanej nie jest właściwa; lub

c) norma zharmonizowana nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu.

1. Wniosek

W przypadku, gdy producent zwraca się do JOT z wnioskiem o wydanie europejskiej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego i po podpisaniu przez producenta i JOT umowy dotyczącej tajemnicy handlowej i poufności, jeżeli producent nie postanowi inaczej, producent przedkłada JOT dokumentację techniczną opisującą wyrób, jego zastosowanie przewidywane przez producenta i szczegóły zakładowej kontroli produkcji, którą ma on zamiar stosować.

O wydanie Europejskiej Oceny Technicznej może wnioskować producent wyrobu budowlanego lub jego upoważniony przedstawiciel (link do dokumentu Wniosek o EOT)

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • rodzaj i opis wyrobu budowlanego, jego zamierzone zastosowanie oraz deklarowane zasadnicze charakterystyki/właściwości użytkowe;
 • zakłady produkcyjne, w których wyrób budowlany jest produkowany;
 • jeśli to możliwe, czy wyrób budowlany jest lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną;
 • czy wniosek o wydanie Europejskiej Oceny Technicznej został wcześniej złożony w innej Jednostce Oceny Technicznej.

Po otrzymaniu wniosku Zakład Oceny Technicznej sprawdza czy wyrób nie jest objęty lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną lub inną zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Europejska Ocena Techniczna nie może być wydana jeśli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną.

W przypadku, gdy dla wyrobu nie istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna Sekcja Oceny Technicznej inicjuje w ramach Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA procedurę opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny.

2. Umowa

W terminie jednego miesiąca od otrzymania dokumentacji technicznej, producent zawiera z JOT umowę dotyczącą sporządzenia europejskiej oceny technicznej i określającą program prac mających na celu sporządzenie europejskiego dokumentu oceny, w tym:

 • organizację pracy w ramach organizacji JOT,
 • skład grupy roboczej, która ma zostać ustanowiona w ramach organizacji JOT, wyznaczonej dla danej grupy wyrobów,
 • koordynację między JOT.

3. Program prac

W porozumieniu z producentem Sekcja Oceny Technicznej opracowuje program prac. Program prac uwzględnia zasadnicze charakterystyki istotne dla zamierzonego zastosowania. Wyrób będący przedmiotem Europejskiej Oceny Technicznej oraz program prac podlegają konsultacjom w EOTA. Na podstawie programu prac Sekcja Oceny Technicznej opracowuje Europejski Dokument Oceny. W procesie opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny mogą uczestniczyć Jednostki Oceny Technicznej upoważnione dla właściwej grupy wyrobów i/lub odpowiednie grupy robocze. Producent jest zaangażowany w opracowywanie Europejskiego Dokumentu Oceny. Projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest przedmiotem konsultacji w EOTA.

EOTA informuje Komisję Europejską o programie prac. Od tego momentu proces opracowania projektu Europejskiego Dokumentu Oceny nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy. Ostateczny projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest zatwierdzany przez Radę Techniczną EOTA oraz przekazywany Komisji Europejskiej.

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. EOTA zapewnia publiczny dostęp do EDO.

Okresy konsultacyjne są określone w Rozporządzeniu (UE) 305/2011 oraz uwzględnione w przepisach wewnętrznych EOTA:

 • konsultacje na temat wniosku o Europejską Ocenę Techniczną wymagającego opracowania Europejskiego Dokumentu Oceny i/lub wstępnego programu prac - 1 miesiąc;
 • konsultacje na temat ostatecznego programu prac (jeśli są konieczne) - 2 tygodnie;
 • konsultacje na temat pierwszego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (EOTA, Komisja Europejska) - 1 miesiąc;
 • konsultacje na temat ostatecznej wersji projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (producent) - 15 dni roboczych;
 • konsultacje na temat przyjętego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (Komisja Europejska) - 15 dni roboczych;
 • zatwierdzenie Europejskiego Dokumentu Oceny - 2 tygodnie;
 • tłumaczenie tytułu Europejskiego Dokumentu Oceny na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej - 1 miesiąc;
 • publikacja odniesienia do Europejskiego Dokumentu Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 6 - 8 tygodni.

Gdy dla wyrobu istnieje Europejski Dokument Oceny Zakład Oceny Technicznej może opracować Europejską Ocenę Techniczną. W celu zapewnienia jednolitych zapisów w Europejskich Ocenach Technicznych opracowany dokument przekazywany jest upoważnionym Jednostkom Oceny Technicznej zrzeszonym w ramach organizacji EOTA do konsultacji. Konsultacje trwają 1 miesiąc.

O jakimkolwiek opóźnieniu w stosunku do terminów określonych powyżej Sekcja ds. Ocen Technicznych informuje Komisję. Jeżeli przedłużenie terminu sporządzenia europejskiego dokumentu oceny może być uzasadnione, w szczególności jeżeli brak jest decyzji Komisji w sprawie mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego lub istnieje potrzeba opracowania nowej metody badań, Komisja ustala nowy termin.

4. Zmiany i przyjęcie europejskiego dokumentu oceny

Sekcja ds. Ocen Technicznych przedkłada projekt europejskiego dokumentu oceny producentowi, który ma 15 dni roboczych na zajęcie stanowiska wobec tego projektu. Po upływie tego terminu Sekcja ds. Ocen Technicznych:

a) w stosownych przypadkach informuje producenta o tym, w jaki sposób uwzględniono jego stanowisko;

b) przyjmuje projekt europejskiego dokumentu oceny; oraz

c) przesyła kopię Komisji. Jeśli Komisja, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania projektu europejskiego dokumentu oceny, zgłasza Sekcji ds. Ocen Technicznych uwagi dotyczące tego projektu, Sekcja ds. Ocen Technicznych, otrzymawszy możliwość wyrażenia uwag, zmienia odpowiednio projekt, a następnie przesyła kopię przyjętego europejskiego dokumentu oceny producentowi i Komisji.

5. Publikacja ostatecznej wersji europejskiego dokumentu oceny

Po wydaniu przez Sekcję ds. Ocen Technicznych pierwszej europejskiej oceny technicznej na podstawie przyjętego europejskiego dokumentu oceny ten europejski dokument oceny jest w stosownych przypadkach poprawiany na podstawie zebranych doświadczeń Sekcja ds. Ocen Technicznych przyjmuje ostateczną wersję europejskiego dokumentu oceny, a jego kopię przesyła Komisji wraz z tłumaczeniem tytułu tego europejskiego dokumentu oceny na wszystkie języki urzędowe Unii w celu opublikowania odniesienia do niego. Sekcja ds. Ocen Technicznych udostępnia europejski dokument oceny za pomocą środków elektronicznych, gdy tylko wyrób zostanie oznakowany CE.

Pliki do pobrania