Projekty

 • Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym

  Projekt realizowany z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu Program Badań Stosowanych – umowa nr PBS2/B2/10/2013. Koordynator projektu - dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS. Projekt realizowało konsorcjum: IMBiGS, CSRG, PW, WIHiE, AGH, WIML. IMBiGS był Liderem Konsorcjum. Celem projektu było ograniczenie skutków wypadków m.in. w kopalniach węgla kamiennego poprzez opracowanie modelu funkcjonalnego, założeń technicznych oraz studium wykonalności kapsuły ratunkowej z systemem pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, do ewakuacji i transportu poszkodowanych ze środowisk niebezpiecznych. W wyniku projektu opracowano demonstrator technologii oraz przeprowadzono badania funkcjonalne wszystkich modułów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas symulowanej akcji ratunkowej w kopalni węgla kamiennego ZG Sobieski w Jaworznie oraz w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego WCKMed w Łodzi. Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.03.2016.
 • DIM-WASTE, Life +

  Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE10 ENV/PL/662, z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nowa metoda zagospodarowania osadów ściekowych oparta została na założeniu, że osady te zostaną połączone z odpowiednio dobranymi odpadami mineralnymi i przetworzone w taki sposób, aby w rezultacie otrzymać produkt handlowy - sztuczne kruszywo lekkie do szerokiego zastosowania gospodarczego. W tym celu zastosowano proces syntezy termicznej, który powoduje, że odpady użyte jako surowce przekształcają się w spiek o nowych właściwościach użytkowych. Proces ten jednocześnie powoduje, że substancje szkodliwe zawarte w odpadach są w pełni unieszkodliwione i otrzymany spiek jest w bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska, co umożliwia jego szerokie stosowanie w budownictwie. Okres realizacji projektu: 1.10.2011 – 31.03.2016.
 • PLUS-MOBY, Premium Low weight Urban Sustainable e-MOBilitY

  Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczył nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym,do wykorzystania w strefach miejskich i podmiejskich. Założono, że będzie to wyrób klasy Premium, produkowany małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.
 • FREE-MOBY, People Centric easy to implement e-MOBilitY

  Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczy opracowania infrastruktury dla nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym. Zostaną opracowane stacje ładowania, wraz z systemami inteligentnej dystrybucji energii, włącznie z wymianą akumulatorów pojazdu. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Danii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.
 • MORE ENERGY, LIFE+

  Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE11 ENV/PL/442 z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu było wykazanie funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania energii z biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. Główna zaleta tej technologii to zastosowanie mikronizacji. Linia demonstracyjna będąca przedmiotem projektu została zrealizowana w minimalnej skali pozwalającej na wdrożenie tego rozwiązania w gospodarce. Okres realizacji projektu: 1.07.2012 - 31.12.2014 (po przedłużeniu – do 30.09.2015).
 • Badania techniczno-technologiczne nadawy węgla surowego do procesu klasyfikacji wstępnej i przygotowania do dalszego wzbogacania wraz z doborem maszyn wykonawczych

  Określono warunki techniczno-technologicznych do opracowania węzła suchego odkarmienia dla kopalni Janina PKW zlokalizowanej w Libiążu. Przeprowadzono badania podatności na rozdrabnianie udarowe przerostu, koncentratu i skały płonej, aby określić parametry maszyn przeróbczych dla najbardziej efektywnego procesu wzbogacania. Na tej podstawie opracowane wytyczne konstrukcyjne dla kruszarki KB oraz przesiewaczy współpracujących w sąsiednich węzłach technologicznych. Zlecenie Południowego Koncernu Węglowego.
 • Badania i doskonalenie procesów technologicznych produkcji kruszyw sztucznych pod kątem opracowania założeń dla instalacji prototypowej

  Głównym celem projektu jest budowa linii demonstracyjnej w celu pezentacji innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Do otrzymywania kruszywa zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami. W ramach Life+ oraz środków NFOŚiGW.
 • Analiza dotycząca określenia przydatności deshalingu z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego do produkcji ekologicznych paliw węglowych oraz produkcji kruszyw i/lub mieszanek kruszywowo-popiołowych w PKW S.A.

  Analizę wykonano na zlecenie firmy PKW S.A.
 • Sucha separacja materiału odpadowego z hałdy pogórniczej na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny (FGX-1)

  Prace wykonano na zlecenie firmy EKOINSPOL.
 • Wykonanie obmiarów i opróbowanie osadów mułowych znajdujących się w osadnikach i wylewiskach KWK „Knurów - Szczygłowice”, Ruch Knurów oraz Ruch Szczygłowice”

  Prace przeprowadzono na zlecenie firmy JSW S.A.

Strony