Projekty

 • Program gospodarowania odpadami wydobywczymi (PGOW) dla Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie Południowego Koncernu Węglowego S.A.

  Program opracowano nna zlecenie firmy PKW S.A. w Jaworznie.
 • Analiza dokumentacji i wykonanie niezbędnych badań do opracowania programu gospodarowania odpadami wydobywczymi (PGOW) dla PKW S.A. w Jaworznie Zakład Górniczy „Sobieski

  Analizę i badania zrealizowano na zamówienie firmy PKW S.A. w Jaworznie".
 • Program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla JSW S.A. KWK „Krupiński”

  Program opracowano na zlecenie JSW S.A. KWK „Krupiński”
 • Opracowanie nowej strategii zagospodarowania odpadów wydobywczych pochodzących z kopalń Kompanii Węglowej S.A

  Strategię opracowano na zlecenie firmy HALDEX S.A.
 • Wpływ zanieczyszczenia pozapokładowego na koszt węgla handlowego

  Celem pracy było określenie wpływu zanieczyszczenia pozapokładowego tj. skały płonnej pochodzącej z urabiania warstw spągowych i stropowych towarzyszącej eksploatacji pokładu węglowego kombajnem w przodkach ścianowych na koszty wydobycia, wzbogacania i jakość węgla kamiennego oraz opracowanie zaleceń organizacyjno-technologicznych minimalizujących ten wpływ. (2012)
 • Prace studialne dotyczące możliwości implementacji w warunkach polskich technologii suchego odkamieniania urobku węgla kamiennego

  Celem pracy było określenie możliwości zastosowania w polskim górnictwie węglowym technologii suchego odkamieniania prowadzonego na powietrznych stołach koncentracyjnych. (2012)
 • Surowce krytyczne i strategiczne – studium pozyskiwania

  Celem pracy było określenie możliwości pozyskania 14 surowców tj. antymon, beryl, kobalt, fluoryt, gal, german, grafit, ind, magnez, niob, metale grupy platyny, pierwiastki ziem rzadkich, tantal i wolfram, które w raporcie pn. „Critical raw materials for the EU”(Bruksela 2010) zostały uznane jako krytyczne. Według Raportu popyt na te minerały oraz metale „high-tech” rośnie ze względu na wzrost gospodarczy krajów rozwijających się oraz pojawienie się nowych innowacyjnych technologii i produktów wykorzystujących wspomniane na wstępie surowce. Mając powyższe na uwadze w ramach przedmiotowej pracy na bazie przeprowadzonej kwerendy i analizy literaturowej zaprezentowano właściwości fizykochemiczne, aktualny stan gospodarki oraz stosowane technologie chemicznej przeróbki i wzbogacania wszystkich wymienionych w raporcie 14 surowców krytycznych. (2012)
 • Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułowych węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania

  Projekt rozwojowy – Nr N R09 0006 06/2009 Głównym celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych  i legislacyjnych – wraz ze strategią rozwoju technologicznego – zmierzających do wykorzystania zinwentaryzowanych ilościowo i jakościowo depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju. (2009-2012)
 • Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnego użytku

  Projekt Celowy Zamawiany PCZ-013-26 realizowany wspólnie z firmą Algader z Warszawy,  IMN z Gliwic oraz PIAP-em. W ramach projektu opracowano system i linię do demontażu i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opracowano metodę recyklingu kineskopów CRT z odzyskiem luminoforu, linię do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz system diagnostyki sprzętu w celu kwalifikacji do naprawy lub złomowania.
 • Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych

  Projekt Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych (kruszywo lekkie) - w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,  zrealizowany w 2013 r.  Projekt dotyczył przygotowania do wdrożenia własnej, unikalnej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z odpadów przemysłowych i komunalnych w skali produkcyjnej, zakres wykonanych prac obejmował niezbędne prace badawcze i rozwojowe, w tym wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej prototypowej linii technologicznej o wydajności około 5 ton/h.  

Strony