Projekty

 • Pojazdy elektryczne wielomiejscowe w odmianach sześcio- i ośmioosobowych oraz pojazd specjalistyczny z innowacyjnymi bateriami trakcyjnymi litowo-jonowymi oraz silnikami bezszczotkowymi

  Projekt został zrealizowany wspólnie z firmą „MELEX” A&D Tyszkiewicz. Obejmował nowoczesne pojazdy pasażerskie charakteryzujące się ekologicznym napędem, oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa pasażerów. Szczególną uwagę poświęcono pojazdowi z platformą do transportu osoby niepełnosprawnej siedzącej podczas jazdy na przewożonym wózku inwalidzkim (wydzielona platforma). Został również wykonany pojazd specjalny z zabudową szczelną typu „Cargo”. (2013)
 • Opracowanie wytycznych dla przygotowania wstępnego studium wykonalności inwestycji wytwarzania kruszyw sztucznych

  Praca zawiera wytyczne dotyczące opracowania studium wykonalności dla realizacji inwestycji budowy linii produkcji kruszyw sztucznych wg autorskiej metody IMBiGS. W pracy przedstawione wytyczne dotyczące prowadzenia procesu inwestycyjnego w tym analiza kosztów, zarys oddziaływania na środowisko oraz harmonogram realizacji pracy. W pracy wykorzystano materiały oparte na doświadczeniach firmy NTI zdobyte przy budowie pierwszego zakładu w Polsce.
 • Badania emisji gazów powstających podczas realizacji procesów termicznych w warunkach wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i odpadów komunalnych

  Praca zawiera opis i analizę badań dotyczących oszacowania emisji do środowiska gazów wytwarzanych w procesach termicznych związanych z produkcją kruszyw sztucznych wg wynalazku IMBiGS nr PL 210921 oraz wnioski dotyczące oczyszczania gazów spalinowych do poziomu określonego w stosownych przepisach.
 • Projekt, wykonanie i montaż instalacji demonstracyjnej linii do produkcji kruszyw z odpadów powęglowych pochodzących z płuczek cieczy ciężkich w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Regulicac

  Proces technologiczny realizowany na powyższej linii polegał na wielostopniowym rozdrabnianiu odpadów skalnych i przesiewaniu w celu uzyskania materiału selektywnie wzbogaconego ze skały płonnej, z której były usuwane części węglowe i materiał skalny o niższej wytrzymałości. Praca realizowana w ramach funduszy europejskich projektu „Sieć innowacji w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi” MIN-NOVATION we współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH i firmą Orstal. IMBiGS opracował założenia technologiczne procesu przeróbki materiałów odpadowych. Okres realizacji: lata 2011–2013.
 • Wykorzystanie drobnoziarnistych żużli odpadowych INOWAP. Badania ogólne dwóch typów odpadów.

  Praca realizowana na zlecenie Zakład Usługowo-Handlowy „INOWAP” dotyczyła oceny przydatności odpadów powstających w procesie produkcji.
 • Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych - kruszywo lekkie

  Projekt dotyczył przygotowania do wdrożenia własnej, unikalnej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z odpadów przemysłowych i komunalnych w skali produkcyjnej, zakres wykonanych prac obejmował niezbędne prace badawcze i rozwojowe, w tym wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej prototypowej linii technologicznej o wydajności około 5 ton/h. Praca realizowana w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” we współpracy z NTI 1.4. Nowoczesne Techniki Instalacyjne Spółka z o.o.
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

  Projekt, typu foresight, realizowany był przez konsorcjum jednostek naukowych: IMBiGS, AGH oraz Politechnikę Śląską. Koordynator IMBiGS, dr S. Góralczyk. W ramach projektu wykonano badanie i diagnozę stanu obecnego rozwoju technologii w zakresie zagospodarowania odpadów w górnictwie węglowym. Zidentyfikowano wiodące technologie zagospodarowania odpadów górniczych o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla Polski, oraz opracowano scenariusze ich rozwoju poprzez zastosowanie usystematyzowanej metodyki badawczej. Projekt POIG Priorytet 1, Działanie 1.1.- Instytucja wdrażająca OPI. Okres realizacji: 2009-2011
 • COACH BioEnergy

  Wzmocnienie działań w kierunku energetycznego wykorzystania biomasy w centralnej i wschodniej Europie poprzez utworzenie międzynarodowej sieci konsultacyjno-informacyjnej. Projekt ten realizowany był przez 19 partnerów z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Głównym celem pracy było opracowanie projektu struktury i zawartości merytorycznej narzędzi informatycznych opisujących technologie magazynowania, transportu i przetwarzania biomasy. Więcej informacji na stronie COACHBIO Energy https://europasrodkowa.gov.pl/projekty/srodowisko/item/180-coach-bioenergy. Projekt finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (EDRF), a w 15% ze środków własnych poszczególnych partnerów. Okres realizacji projektu: lata 2008-2011.
 • WEEEZO

  Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw mazowieckiego i śląskiego. Celem tego projektu było upowszechnianie oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk w obszarze zagospodarowywania zużytego e-sprzętu. Projekt skierowany był do producentów i dystrybutorów e-sprzętu, JST, organizacji zajmujących recyklingiem i unieszkodliwianiem e-sprzętu, szkół wyższych i studentów oraz, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek naukowych. Projekt realizowany jest we współpracy z norweską fundacją na rzecz nauki i badań przemysłowych SINTEF – MFEOG Norweski Mechanizm Finansowy. Okres realizacji projektu: lata 2009-2011.
 • WASTETRANS

  Wsparcie transferu technologii związanych z gospodarką odpadami na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw mazowieckiego i śląskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z norweską fundacją na rzecz nauki i badań przemysłowych SINTEF– MFEOG Norweski Mechanizm Finansowy; Działalność projektu opiera się na pracy zespołów specjalistów z zakresu finansowania innowacji, technologii gospodarowania odpadami oraz transferu technologii. Jest to koncepcja tzw. „no wrong doors”, tzn. że każdy podmiot zainteresowany transferem technologii, w jednym miejscu, może otrzymać pełną informację o możliwościach wdrażania innowacji, zasadach finansowania oraz właściwościach określonej technologii. Informacje o projekcie zawarte są na stronie www.wastetrans.pl. Okres realizacji projektu: lata 2008-2010.

Strony