Środowisko

Nowe technologie wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych w tym niebezpiecznych, GOZ

 

 

 

 

 

 

Ofertą Instytutu w obszarze Środowisko jest działalność naukowa, badawczo-wdrożeniowa konsultingowa oraz usługowa związana z szeroko rozmumianą gospodarką odpadami.

Jest ona realizowana w formie:

 • opracowań dotyczących m.in.:
  • technologii przeróbki odpadów i odzysku surowców
  • nowych wyrobów na bazie surowców odpadowych
  • wykorzystywania odpadów jako alternatywnych źródeł energii
 • szczegółowych analiz dla danego zagadnienia
 • analiz laboratoryjnych odpadów
 • projektów badawczo-rozwojowych
 • projektów linii technologicznych
 • ekspertyz, opinii i ocen technicznych
 • opracowania dokumentacji zlecanej przez klienta

Zadania te realizuje kadra, w skład której wchodzą pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów natury badawczej, technologicznej, prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Jest to personel kilku komórek organizacyjnych Instytutu zlokalizowanych w Warszawie i Katowicach.

Oferta

Gospodarka odpadami

Powstawanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą "długość życia" niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku. Gospodarka odpadami to ważny sektor gospodarki, którego podstawą musi być racjonalne działanie. Instytut tematyką gospodarki odpadami zajmuje się z wieloma sukcesami  już od wielu lat – Historia.

Obecnie oferujemy  współpracę w zakresie  następującej tematyki:

 • opracowanie technologii zagospodarowania odpadów,
 • opracowanie dokumentów środowiskowych,
 • opracowanie opinii m.in. w zakresie zastosowania surowców odpadowych w drogownictwie, w budownictwie ziemnym i hydrotechnicznym,
 • wykonanie analiz efektywności ekonomicznej dla instalacji i urządzeń przetwarzających odpady,
 • projektowanie linii technologicznych dostosowanych do odzysku związków itru i europu z zużytych kineskopów i monitorów, wg patentu Ł-IMBiGS
 • projektowanie linii technologicznych dla wytwarzania z odpadowych pyłów krzemionkowych ekologicznego impregnatu do elementów z kamienia i betonu wg patentu Ł-IMBiGS,

Górnictwo

 • badania odpadów wydobywczych, wymagane przez ustawę o odpadach wydobywczych i przepisy wykonawcze do ustawy, w tym dla potrzeb ich kwalifikacji i warunków bezpiecznego składowania.

Budownictwo

 • zagospodarowanie odpadów mineralnych w produkcji materiałów budowlanych,
 • zagospodarowanie odpadów obojętnych powstających przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin,
 • zagospodarowanie odpadów składowanych w obiektach kategorii A, jak muły z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych, popioły lotne z węgla, żużle pyły z kotłów, itp.
 • projektowanie linii technologicznych dostosowanych do potrzeb nowych technologii zagospodarowania odpadów mineralnych,
 • projektowanie i uruchomienie linii produkcyjnych do termicznej utylizacji osadów ściekowych do wykorzystania w produkcji materiałów budowlanych, np. lekkich kruszyw sztucznych, wg patentu Ł-IMBiGS,
 • wykonanie ekspertyz dla surowców nie spełniających w pełni wymagań PN-EN dla branży budowlanej oraz projektowanie i optymalizacja procesów otrzymywania wyrobów budowlanych z tego typu surowców.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością naukową dotyczącą obszaru "Środowisko" w dziale "Badania i rozwój" oraz naszymi realizacjami w dziale "Projekty".
 

Dodatkowych, szczegółowych informacji mogą udzielić nasi przedstawiciele:

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami
Al. Korfantego 193A, 40-157 Katowice
Kierownik Centrum:
dr Artur Miros

tel. 32 258 13 73 wew. 119
tel. kom. 605 330 250
e-mail: artur.miros@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Tematyka:

 • surowce bitumiczne, polimerowe, mineralne do wytwarzania wyrobów izolacji budowlanej,
 • budownictwo zrównoważone, pasywne, zero energetyczne,
 • fizyka budowli,
 • gospodarka odpadami wydobywczymi z górnictwa węgla kamiennego,
 • suche odkamienianie węgla kamiennego,
 • usługi laboratoryjne, ekspertyzy, opinie,
 • ochrona środowiska: dokumentacja, ekspertyzy, opinie.

mgr inż. Danuta Kukielska
tel. 22 843 73 71
tel. 22 853 97 75
e-mail: danuta.kukielska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Tematyka:

 • badania odpadów wydobywczych z górnictwa skalnego
 • nowe wyroby budowlane z odpadów
 • usługi laboratoryjne, ekspertyzy, opinie
 • recykling surowców.
   

Zakład Współpracy Międzynarodowej i Promocji
Kierownik: mgr Marta Karnkowska
tel. 22 853 97 49
fax 22 853 21 80
e-mail: marta.karnkowska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Tematyka:

 • wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw i międzynarodowej współpracy technologicznej m.in w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzenie projektów międzynarodowych, w tym typu Life+,
 • transfer wiedzy w zakresie zagospodarowania odpadów.

 

Powiązane aktualności