Projekty

 • KAM2CentralPoland

  Wzmacnianie potencjału zarządzania innowacjami przez MŚP w Polsce Centralnej. Projekt sfinansowany został w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-EU.2.3. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Innovation In SMEs) a realizowany był przez konsorcjum EEN-CP. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności i skuteczności prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji w zakresie innowacji, które przyczynią się do inteligentnego rozwoju w krajach Unii Europejskiej. Cele szczegółowe to zwiększenie innowacyjnego potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania innowacjami oraz zwiększenie potencjału ekonomicznego wśród przedsiębiorstw korzystających z „Instrumentu MŚP” w programie H2020 poprzez identyfikację istniejących ograniczeń („wąskich gardeł”) i wskazanie rozwiązań przy pomocy profesjonalnego trenera. Okres realizacji projektu: lata 2017-2018.
 • Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym

  Projekt realizowany z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu Program Badań Stosowanych – umowa nr PBS2/B2/10/2013. Koordynator projektu - dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS. Projekt realizowało konsorcjum: IMBiGS, CSRG, PW, WIHiE, AGH, WIML. IMBiGS był Liderem Konsorcjum. Celem projektu było ograniczenie skutków wypadków m.in. w kopalniach węgla kamiennego poprzez opracowanie modelu funkcjonalnego, założeń technicznych oraz studium wykonalności kapsuły ratunkowej z systemem pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, do ewakuacji i transportu poszkodowanych ze środowisk niebezpiecznych. W wyniku projektu opracowano demonstrator technologii oraz przeprowadzono badania funkcjonalne wszystkich modułów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych podczas symulowanej akcji ratunkowej w kopalni węgla kamiennego ZG Sobieski w Jaworznie oraz w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego WCKMed w Łodzi. Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.03.2016.
 • DIM-WASTE, Life +

  Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE10 ENV/PL/662, z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nowa metoda zagospodarowania osadów ściekowych oparta została na założeniu, że osady te zostaną połączone z odpowiednio dobranymi odpadami mineralnymi i przetworzone w taki sposób, aby w rezultacie otrzymać produkt handlowy - sztuczne kruszywo lekkie do szerokiego zastosowania gospodarczego. W tym celu zastosowano proces syntezy termicznej, który powoduje, że odpady użyte jako surowce przekształcają się w spiek o nowych właściwościach użytkowych. Proces ten jednocześnie powoduje, że substancje szkodliwe zawarte w odpadach są w pełni unieszkodliwione i otrzymany spiek jest w bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska, co umożliwia jego szerokie stosowanie w budownictwie. Okres realizacji projektu: 1.10.2011 – 31.03.2016.
 • ERA-MIN, the mineral raw-materials ERA-NET

  ERA-MIN to 4- letni projekt w ramach EU FP7. Głównym jego celem jest zbudowanie sieci współpracy i wspomaganie badań w zakresie zaopatrzenia w surowce gospodarki europejskiej, zgodnie z założeniami dokumentu „EU Raw Materials Initiative”. Zakres merytoryczny ERA-MIN koncentruje się na trzech segmentach surowców nieenergetycznych: surowcami skalnymi, przemysłowymi oraz metalicznymi, obejmując zagadnienia związane z pełnym łańcuchem procesów z nimi związanych, m.in. surowce pierwotne, wtórne oraz surowce krytyczne. Więciej o projekcie na stronie www.era-min-eu.org. Okres realizacji projektu: 02/2012-02/2016.
 • Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania optymalizującego pracę wszystkich układów spycharek gąsienicowych

   Beneficjentem projektu POIG.01.03.01-18-110/12 jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jako Konsorcjant w projekcie uczestniczy Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Instytucją pośrednicząca w realizacji i finansowaniu projektów kwocie 1.524.975,07 było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2013 –  31.10.2015. (2015)
 • PLUS-MOBY, Premium Low weight Urban Sustainable e-MOBilitY

  Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczył nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym,do wykorzystania w strefach miejskich i podmiejskich. Założono, że będzie to wyrób klasy Premium, produkowany małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.
 • FREE-MOBY, People Centric easy to implement e-MOBilitY

  Projekt, realizowany w ramach EU FP7, dotyczy opracowania infrastruktury dla nowego pojazdu miejskiego z napędem elektrycznym. Zostaną opracowane stacje ładowania, wraz z systemami inteligentnej dystrybucji energii, włącznie z wymianą akumulatorów pojazdu. Członkowie konsorcjum z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Danii i Hiszpanii. Okres realizacji projektu: lata 2013-2016.
 • MORE ENERGY, LIFE+

  Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy. Projekt finansowany w ramach Programu LIFE+ nr LIFE11 ENV/PL/442 z dofinansowaniem NFOŚiGW. Głównym celem projektu było wykazanie funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania energii z biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. Główna zaleta tej technologii to zastosowanie mikronizacji. Linia demonstracyjna będąca przedmiotem projektu została zrealizowana w minimalnej skali pozwalającej na wdrożenie tego rozwiązania w gospodarce. Okres realizacji projektu: 1.07.2012 - 31.12.2014 (po przedłużeniu – do 30.09.2015).
 • Ocena kamienia z budowy Rezydencje Pałacowa - Warszawa-Wilanów

  Na zlecenie STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne
 • Badania techniczno-technologiczne nadawy węgla surowego do procesu klasyfikacji wstępnej i przygotowania do dalszego wzbogacania wraz z doborem maszyn wykonawczych

  Określono warunki techniczno-technologicznych do opracowania węzła suchego odkarmienia dla kopalni Janina PKW zlokalizowanej w Libiążu. Przeprowadzono badania podatności na rozdrabnianie udarowe przerostu, koncentratu i skały płonej, aby określić parametry maszyn przeróbczych dla najbardziej efektywnego procesu wzbogacania. Na tej podstawie opracowane wytyczne konstrukcyjne dla kruszarki KB oraz przesiewaczy współpracujących w sąsiednich węzłach technologicznych. Zlecenie Południowego Koncernu Węglowego.

Strony