Projekty

 • Prace studialne dotyczące możliwości implementacji w warunkach polskich technologii suchego odkamieniania urobku węgla kamiennego

  Celem pracy było określenie możliwości zastosowania w polskim górnictwie węglowym technologii suchego odkamieniania prowadzonego na powietrznych stołach koncentracyjnych. (2012)
 • Surowce krytyczne i strategiczne – studium pozyskiwania

  Celem pracy było określenie możliwości pozyskania 14 surowców tj. antymon, beryl, kobalt, fluoryt, gal, german, grafit, ind, magnez, niob, metale grupy platyny, pierwiastki ziem rzadkich, tantal i wolfram, które w raporcie pn. „Critical raw materials for the EU”(Bruksela 2010) zostały uznane jako krytyczne. Według Raportu popyt na te minerały oraz metale „high-tech” rośnie ze względu na wzrost gospodarczy krajów rozwijających się oraz pojawienie się nowych innowacyjnych technologii i produktów wykorzystujących wspomniane na wstępie surowce. Mając powyższe na uwadze w ramach przedmiotowej pracy na bazie przeprowadzonej kwerendy i analizy literaturowej zaprezentowano właściwości fizykochemiczne, aktualny stan gospodarki oraz stosowane technologie chemicznej przeróbki i wzbogacania wszystkich wymienionych w raporcie 14 surowców krytycznych. (2012)
 • Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułowych węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania

  Projekt rozwojowy – Nr N R09 0006 06/2009 Głównym celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych  i legislacyjnych – wraz ze strategią rozwoju technologicznego – zmierzających do wykorzystania zinwentaryzowanych ilościowo i jakościowo depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju. (2009-2012)
 • Innowacyjna wiertnica modułowa wyspecjalizowana do odwiertów o układzie sferycznym pod instalacje pomp ciepła w technologii GRD

  Projekt zrealizowany z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „Wamet”. Opracowano wiertnicę modułową przeznaczoną do prowadzenia odwiertów pod instalacje pomp ciepła, jak również mogącą służyć do wprowadzania sond dolnego źródła z wykorzystaniem własnego napędu ruchu posuwowego. Zaletą nowej wiertnicy są bardzo małe gabaryty, co umożliwia prowadzenie odwiertów z pomieszczeń zamkniętych w eksploatowanych obiektach. (2013)
 • Typoszereg pojazdów specjalnych z nadwoziem zamkniętym

  Projekt zrealizowany z firmą „MELEX” A&D Tyszkiewicz. Zostały opracowane nowoczesne pojazdy czteroosobowe wyposażone w innowacyjny dla tej klasy system zarządzania energią wykorzystujący magistralę CAN. Nowością jest zastosowanie spójnego nadwozia zamkniętego mieszczącego wygodnie cztery osoby wraz z ich bagażami. Pojazd umożliwia jazdę w każdych warunkach atmosferycznych i jest alternatywą dla miejskich samochodów elektrycznych. (2013)
 • Opracowanie konstrukcji, wykonanie oraz przeprowadzenie analizy wysokowydajnego systemu podawania elementów osiowo symetrycznych

  Celem projektu było opracowanie konstrukcji i wykonanie modelu wysokowydajnego urządzenia do podawania i orientacji detali osiowo-symetrycznych. Wyniki prac pozwalają na rozwiązanie problemu wydajności transportu detali pomiędzy poszczególnymi zespołami urządzenia. Badania własne: 2013 r.
 • Zaprojektowanie konstrukcji nowego zespołu przechwytująco-bazującego o rotorowej architekturze dla zabezpieczenia wysokowydajnego montażu detali osiowo symetrycznych

  W ramach projektu opracowano dokumentację techniczną i wykonano prototypową konstrukcję rotorowej głowicy przeznaczonej do montaż detali osiowo-symetrycznych. Zostały wyeliminowane dotychczasowe problemy automatów zbijakowych związane z drganiami głowicy i niepełną powtarzalnością uzyskanych detali. Badania własne: 2013 r.
 • Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

  Celem tego projektu, realizowanego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tym samym tytułem, było stworzenie programu nauczania i praktyczna realizacja dotycząca dydaktycznych stanowisk technologicznych, połączonych siecią komputerów, którymi zarządza jednostka sterująca nadzorowana przez instruktora. W wyniku pracy powstała pracownia dydaktyczno-szkoleniowa przystosowana do nauki technologii obróbki skrawaniem przy wykorzystaniu symulatorów obróbkowych. Badania własne: 2012 r.
 • Badania porównawcze algorytmów wnioskujących stosowanych w systemach wizyjnych

  Celem prac wykonanych w ramach projektu było porównanie działania algorytmów wnioskujących stosowanych w systemach automatycznej kontroli wykonywanej za pomocą systemów wizyjnych, przy zastosowaniu kilku poziomów złożoności obiektów kontrolowanych. Wyniki pracy pozwolą na podejmowanie projektów nietypowych i skomplikowanych w obszarze automatycznej kontroli i pomiarów z zastosowaniem systemów wizyjnych. Badania własne: 2012 r.
 • Podajnik wibracyjny wielościeżkowy - symulacja komputerowa i realizacja praktyczna

  Celem pracy było poznanie i wykorzystanie możliwości symulacyjnych oprogramowania SolidWorks w zakresie ruchu obiektów pod wpływem zadanych wymuszeń. Wyniki pracy posłużą do uproszczenia i skrócenia procesu wykonywania podajników wibracyjnych oraz umożliwią poszerzenie oferty podajników wibracyjnych wielotorowych. Badania własne: 2011 r.

Strony