Projekty

 • Sposób utylizacji kineskopów i/lub monitorów oraz odzyskiwania związków itru i europu z luminoforów otrzymanych z usuniętej warstwy luminescencyjnej utylizowanych kineskopów i/lub monitorów

  Opracowano i wdrożono w skali produkcyjnej linię do utylizacji kineskopów CRT oraz opracowano technologię unieszkodliwiania niebezpiecznego odpadu usuwanego z tychże kineskopów, przy czym proces unieszkodliwiania został wykorzystany także do odzysku cennych związków itru i europu.
 • Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej

  Projekt „Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej”- Patent PL 210487 Opracowana została technologia wytwarzania z odpadów amorficznej krzemionki naturalnej produktu, który po zastosowaniu do impregnacji elementów budowlanych wykonanych z piaskowców oraz małogabarytowych elementów betonowych ogranicza ich nasiąkliwość i poprawia wytrzymałość mechaniczną.     
 • Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych

  Projekt „Sposób Otrzymywania Kruszywa Lekkiego z Odpadów Komunalnych i Przemysłowych”-  Patent PL  210921 Opracowana została technologia otrzymywania nowoczesnego wyrobu budowlanego wyłącznie z surowców odpadowych, takich jak: komunalne osady ściekowe o zawartości s.m. około 20%, pyły krzemionki z osadników i pyły z odpadowego szkła. W wyniku procesu syntezy termicznej tych trzech grup odpadów uzyskano produkt handlowy o jakości analogicznej jak dla kruszyw lekkich otrzymywanych z surowców naturalnych, jak keramzyt.Technologia obecnie jest na etapie przygotowania wdrożenia w skali przemysłowej.   
 • Opracowanie i wdrożenie produkcji pianki poliizocyjanurowej do wytwarzania termoizolacji do zastosowania w budownictwie i przemyśle

  Projekt Celowy Zamawiany ROW –III- 031- 2009 realizowany wspólnie z Polychem Systems Sp. z o.o. Opracowano formulację nowych systemów termoizolacyjnych opartych na piance poliizocyjanurowej (PUR), o parametrach lepszych niż dotychczasowe systemy oparte na piankach poliuretanowych (PUR) i opracowanie założeń do prac doświadczalnych formulacji systemów PIR.
 • Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnego użytku

  Projekt Celowy Zamawiany PCZ-013-26 realizowany wspólnie z firmą Algader z Warszawy,  IMN z Gliwic oraz PIAP-em. W ramach projektu opracowano system i linię do demontażu i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opracowano metodę recyklingu kineskopów CRT z odzyskiem luminoforu, linię do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz system diagnostyki sprzętu w celu kwalifikacji do naprawy lub złomowania.
 • Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych

  Projekt Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych (kruszywo lekkie) - w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,  zrealizowany w 2013 r.  Projekt dotyczył przygotowania do wdrożenia własnej, unikalnej technologii wytwarzania kruszyw lekkich z odpadów przemysłowych i komunalnych w skali produkcyjnej, zakres wykonanych prac obejmował niezbędne prace badawcze i rozwojowe, w tym wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej prototypowej linii technologicznej o wydajności około 5 ton/h.  
 • Pojazdy elektryczne wielomiejscowe w odmianach sześcio- i ośmioosobowych oraz pojazd specjalistyczny z innowacyjnymi bateriami trakcyjnymi litowo-jonowymi oraz silnikami bezszczotkowymi

  Projekt został zrealizowany wspólnie z firmą „MELEX” A&D Tyszkiewicz. Obejmował nowoczesne pojazdy pasażerskie charakteryzujące się ekologicznym napędem, oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa pasażerów. Szczególną uwagę poświęcono pojazdowi z platformą do transportu osoby niepełnosprawnej siedzącej podczas jazdy na przewożonym wózku inwalidzkim (wydzielona platforma). Został również wykonany pojazd specjalny z zabudową szczelną typu „Cargo”. (2013)
 • Urządzenie do perforowania płyt styropianowych na skalę przemysłową

  Projekt został zrealizowany z firmą ZPB Jerzy Maciejewski. Projekt zakładał opracowanie urządzenia w skali przemysłowej, z zespołem perforującym pozwalającym wykonać operację na typowym pakiecie płyt. Wdrożenie urządzenia pozwoliło na podejmowanie produkcji relatywnie taniego styropianu perforowanego zwiększającego jakość procesu wykonywania izolacji wznoszonych budowli. (2013)
 • Typoszereg wózków inwalidzkich nowej generacji wyposażonych w inteligentne systemy dostosowania układu sterowania do stopnia i charakteru niepełnosprawności

  Projekt został zrealizowany z firmą „WR” Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu. Zaprojektowano typoszereg wózków elektrycznych z innowacyjnym zespołem sterowniczym, automatycznie ograniczającym prędkość jazdy w zależności od pokonywanego łuku, zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa dla osoby o znacznym stopniu upośledzenia motorycznego. Powstały wózki inwalidzkie fotelowe oraz wózki typu „skuter”, przeznaczone dla osób z różnym stopniem i charakterem niesprawności motorycznej. (2013)
 • Linia technologiczna do produkcji rur betonowych o precyzyjnie odwzorowanych kształtach kołnierzy uszczelniających

  Projekt zrealizowany z firmą „Prefabet” Kurzętnik. Opracowano nowoczesną linię technologiczną do produkcji rur betonowych o precyzyjnie odwzorowanych kształtach kołnierzy uszczelniających. Linia ma uniwersalne zastosowanie do wytwarzania rur betonowych o różnych długościach i średnicach. Istotny nacisk został położony na opracowanie modułowego wibratora osiowego zapewniającego intensywne zagęszczanie mieszanki betonowej w całej objętości formy. (2013)

Strony