Uprawnienia do eksploatacji maszyn i urządzeń

adobestock_119612358.jpeg

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wykonuje m.in. następujące zadania:

1. Potwierdza, że dany Podmiot spełnił warunki i może przeprowadzać szkolenia.
2. Opracowuje programy szkoleń.
3. Powołuje Komisje egzaminacyjne.
4. Zajmuje się dokumentami, które poświadczają uprawnienia: wydaje świadectwa (także w języku angielskim) i wykonuje wpisy w książce operatora (przy nowych uprawnieniach i aktualizacjach), wymienia te dokumenty i wydaje ich duplikaty.
5. Prowadzi rejestr uprawnień operatorów.
6. Poświadcza uprawnienia na wniosek pracodawców i uprawnionych instytucji.
7. Rozpatruje wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych.
8. Rozpatruje wnioski o usługę transgraniczną.

Zadania powyższe są realizowane na podstawie następujących dokumentów:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zmianami).

Instrukcji dotyczącej praktycznej realizacji zadań Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wynikających z postanowień §23–§26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zmianami).

Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2016 poz. 2263).