Wykaz posiadanej aparatury

badania.jpeg

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych dysponuje aparaturą badawczą dostosowaną do prowadzonych badań zgodnych z wymaganiami norm i procedur badawczych:

Aparatura do badania właściwości geometrycznych kruszyw:

 • składu ziarnowego i zawartości pyłów
 • oznaczania wskaźnika kształtu
 • oznaczania wskaźnika płaskości
 • oznaczania wskaźnika piaskowego
 • wskaźnika błękitu metylenowego
 • oznaczania wskaźnika przepływu kruszyw drobnych

Aparatura do badania właściwości fizycznych i mechanicznych:  

 • gęstości i nasiąkliwości
 • gęstości nasypowej
 • polerowalności PSV
 • ścierania powierzchniowego AAV
 • odporności na rozdrabnianie metodą Los Angeles
 • odporności na ścieranie metodą Micro-Deval
 • szoku termicznego
 • wskaźnika nośności gruntów
 • odporności na ścieranie szeroką tarczą
 • poślizgu z użyciem przyrządu wahadłowego
 • obciążeń niszczących przy otworze na kołek
 • wytrzymałości materiałów budowlanych, surowców skalnych oraz kruszyw lekkich

Aparatura do badania właściwości cieplnych i odporności na działanie czynników atmosferycznych:

 • mrozoodporności
 • badania w siarczanie magnezu
 • krystalizacji soli
 • odporności na starzenie w mgle solnej
 • skurczu przy wysychaniu

Aparatura do badania mieszanek mineralno asfaltowych:

 • przyczepności kruszyw grubych do spoiw bitumicznych
 • kruszywa wypełniającego do mieszanek bitumicznych metodą "pierścienia delta i kuli”.
 • właściwości usztywniających wypełniacza

Aparatura do badania składników szkodliwych:

 • zawartości humusu
 • składników wpływających na czas wiązania i twardnienia betonu
 • składników metodą ICP
 • emisji naturalnych pierwiastków promieniotwórczych

Aparatura do badania właściwości chemicznych:

 • oznaczania wapna czynnego
 • zawartość dwutlenku węgla
 • geometrycznych właściwości kruszyw przy użyciu błękitu metylenowego
 • oznaczania chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie metodą Volharda
 • oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w wodzie
 • oznaczania zawartości siarki całkowitej
 • oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w kwasie
 • oznaczania rozpuszczalności w wodzie

Aparatura do badania składu petrograficznego

Aparatura do badania rozpadów kruszyw żużlowych

Aparatura do badania reaktywności alkalicznej kruszyw